ZA ŽIVLJENJE! – Znanje rešuje življenja

za zivljenje

Se zavedate koliko ljudi letno umre zaradi zastoja srca?

Bi si upali pristopiti in pomagati sorodniku, sosedu ali znancu v življenjski stiski?

Kakšno je vaše znanje prve pomo?i?

Projekt »Za življenje!« je projekt študentov medicine, ki v okviru Društva študentov medicine Slovenije organizira brezpla?ne te?aje prve pomo?i za laike.

V Sloveniji vsak dan umre 5 do 6 ljudi zaradi sr?nega zastoja, ki predstavlja najpogostejši razlog smrti pri nas. S hitro prepoznavo tega in drugih ogrožajo?ih stanj ter primernim ukrepanjem lahko rešimo življenje.

Vendar pa bi ponesre?encu pomagal le eden od desetih mimoido?ih. Razlogi za to so razli?ni: ljudje ne vedo kaj storiti in se bojijo, da bi škodili ponesre?encu; v trenutku nesre?e jih pogosto zagrabi panika.

Projekt Za življenje! na te?ajih prve pomo?i laike nau?i pravilnih postopkov oživljanja. Poudarek naših te?ajev je na prakti?nem delu, v okviru katerega laiki sami ve?krat izvedejo pravilne postopke oživljanja. S tem pri ljudeh zmanjšamo strah pred nudenjem prve pomo?i ter pripomoremo k temu, da v primeru nesre? in nujnih bolezenskih stanj ve? laikov prisko?i na pomo?. Zato se naš moto glasi ‘Znanje rešuje življenja!’.

Te?aj sestavlja uvodno teoreti?no predavanje ter 4 delavnice. V prvem delu te?ajniki pod vodstvom izkušenega predavatelja ponovijo teoreti?ne osnove prve pomo?i. Nato se razdelijo na 4 manjše skupine ter se lotijo prakti?nega dela.

Vsako delavnico vodita dva študenta medicine, ki te?ajnikom prikažeta pravilno izvedbo dolo?enega postopka, ki ga nato izvedejo tudi sami. Na prvi delavnici vadijo temeljne postopke oživljanja (TPO) na lutki, na drugi se seznanijo z uporabo avtomatskega zunanjega defibrilatorja (AED), na tretji se u?ijo pravilnega povijanja razli?nih vrst ran ter imobilizacije udov, na ?etrti pa  spoznajo in vadijo razli?ne položaje, ki se uporabljajo v prvi pomo?i (položaj za nezavestnega,…) in se nau?ijo pomagati ?loveku, ki se duši. Namen delavnic z majhnim številom te?ajnikov je, da imajo ti možnost vse ukrepe prve pomo?i izvesti sami.

Ve?ina udeležencev je s te?aji izredno zadovoljna in menijo, da bi bilo potrebno imeti obnovitvene te?aje prve pomo?i vsaj enkrat letno. Študentje pa stremimo k temu, da bi brezpla?ne te?aje omogo?ili ?im ve?jemu številu posameznikov.

Ve? informacij lahko najdete na naši spletni strani: http://www.zazivljenje.org/lj/

in na Facebooku: https://www.facebook.com/zazivljenje.ljubljana