V evropi do leta 2030 pomanjkanje 600.000 medicinskih sester

primanjkovanje medicinskih sester

Po projekcijah, raziskavah in analizah centra EU Skills Panorama Analytical Highlight (CEDEFOP) naj bi do leta 2030 v evropi primanjkovalo 600.000 medicinskih sester.

Potrebe po medicinskih sestrah se pove?ujejo vsako leto za cca. 10%. Je ?as, da se politiki resno pri?nejo ukvarjati s tem problemom in sprostijo zaposlovanje ter pove?ajo vpis na srednje šole in fakultete?!?!

Zakaj že zdaj primanjkuje ogromno medicinskih sester in bodo potrebe vse ve?je?

Delovna sila postaja vse starejša in pri?akuje se velik odhod medicinskih sester v pokoj. Vedno ve? pa se jih odlo?a za delo izven evropske unije, kjer je pla?ilo boljše in manj obremenjujo?e. Prebivalstvo se stara in pacientov je iz dneva v dan ve?.

Po evropskih anketah in raziskavah se pove?uje nezadovoljstvo medicinskih sester z razmerami&pogoji na delovnem mestu in konstantnim zmanjševanjem pla?!

Razlike med številom medicinskih sester v evropi na 100.000 prebivalcev so ogromne.

V Gr?iji je 354 medicinskih sester na 100.000 prebivalcev v Luksemburgu pa kar 1500. Povpre?je v evropi pa je okoli 835 medicinskih sester na 100.000 prebivalcev (Vir: WHO 2011).

Doctor taking patient's blood pressure

Sode? po ve?ji mobilnosti medicinskih sester in prostem trgu EU se selitve dogajajo vedno bolj množi?no. Najve? je povpraševanja in selitev v Avstrijo, Nem?ijo in skandinavske države. Pogoji dela in pla?e so od 2x do 3x višje kot pa npr. v Sloveniji, Poljski, Hrvaški, ?eški, Madžarski…

Glavni krivdo za ‘nezaposlovanje’ medicinskih sester kljub potrebam pripisujejo gospodarski krizi. Posledi?no je s tem obremenitev ve?ja in slabša oskrba pacientov kot tudi izgorevanje medicinskih sester. Zato je potrebna nujna sprememba zdravstvene politike v evropi že danes!

Slovenija ima že nekaj ?asa omejeno zaposlovanje in le še vprašanje ?asa je kdaj se bo zgodil ve?ji odhod kadra v Avstrijo, Nem?ijo, Švico, Norveško.

Takrat bo nastal velik problem v zdravstvenem prostoru.

O?itno se politiki ne zavedajo resnosti situacije in si nih?e ne upa dregniti v zdravstveni sistem, ki kli?e že nekaj ?asa po korenitih spremembah!

Zaposlitveni portal za vse zdravstvene delavce https://www.zdravstvena.info/zaposlitev