Utrinki iz vaje letalske množi?ne nesre?e na Štefanji Gori #gorenjska2014

Vaja mnozicna nesreca gorenjska 2014 (28)

V soboto, 11. oktobra 2014, se je na širšem obmo?ju Štefanje Gore odvila vaja letalska nesre?a Gorenjska 2014, namenjena preverjanju pripravljenosti sil za zaš?ito in reševanje za ukrepanje ob letalski nesre?i. V vaji je strmoglavilo letalo s 30–50 potniki, ki so po strmoglavljenju po prvih informacijah mrtvi oziroma težko poškodovani.

Na vaji je sodelovalo 310 oseb in 60 vozil ter okoli 150 ostalih udeležencev (imitatorjev, ocenjevalcev, opazovalcev in drugih).

Vaja mnozicna nesreca gorenjska 2014 (24)

Množi?na nesre?a se definira kot dogodek, ki presega zmogljivosti obi?ajne ustaljene prakse zdravstvenega sistema. Takrat z obstoje?imi viri in na?inom dela ne moremo oskrbeti tolikšnega števila poškodovancev.Letalska nesreca vaja 2014 gorenjska (9)

Edino zagotovilo, da bo delovanje zdravstvenih služb udeleženih pri ukrepanju ob množi?ni nesre?i pozitivno vplivalo na število preživelih je v pravilnih, pravo?asnih, nivojsko in linijsko usklajenih ter stalnih pripravah na množi?no nesre?o, ki vklju?ujejo vse štiri faze: planiranje in preventivno delovanje, zagotavljanje pripravljenosti, odziv in ukrepanje ob množi?ni nesre?i ter okrevanje in analiziranje ukrepanja.

Letalska nesreca vaja 2014 gorenjska (40)

Množi?ne nesre?e predstavljajo velik izziv za zdravstvo tako v bolnišni?nem, kot predbolnišni?nem okolju. Ob teh dogodkih se pojavi izrazita potreba po angažiranju vseh razpoložljivih resursov ter po uporabi posebnih metod in prilagojeni organizaciji dela.

Letalska nesreca vaja 2014 gorenjska (73)

Najpomembnejšo fazo pripravljenosti predstavlja usposabljanje in izobraževanje, ki zagotavlja najvišjo raven pripravljenosti

Na?rt je lahko odli?no pripravljen pa vendar slabo seznanjeni z na?rtom in neu?inkovito usposobljeni zaposleni predstavljajo velik deficit pri uspešnosti oskrbe poškodovanih v množi?ni nesre?i. Zato bi poudarili, da so vaje množi?nih nesre? s teoreti?nim in prakti?nim procesom v prihodnosti nujne. Le redna usposabljanja z realizacijo aktualnega na?rta opolnomo?ijo zaposlene.

Letalska nesreca vaja 2014 gorenjska (78)

Namen in cilji prakti?ne vaje so bili:

– preveriti u?inkovitost in usklajenost rešitev v na?rtih zaš?ite in reševanja ob nesre?i zrakoplova na vseh ravneh na?rtovanja. Na?rti se preverijo v delih, ki se nanašajo na opazovanje in obveš?anje, aktiviranje sil za zaš?ito, reševanje in pomo?, upravljanje in vodenje ter izvajanje ukrepov in nalog zaš?ite, reševanja in pomo?i;

– preveriti organiziranje in ukrepanje enot za zaš?ito, reševanje in pomo? ob prihodu na kraj nesre?e;


[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=_BcYAKSxCQ8#t=16[/youtube]

– preveriti operativno usposobljenost, pripravljenost ter skupno vodenje in delovanje razli?nih sil za zaš?ito, reševanje in pomo? ob nesre?i zrakoplova, predvsem:

Vaja mnozicna nesreca gorenjska 2014 (17)

– postavitev, organizacija in delovanje sprejemnega mesta ter skupnega mesta vodenja intervencije,

– iskanje, dolo?itev obmo?ja in zavarovanje obmo?ja nesre?e,

– reševanje ponesre?encev iz letala,

Vaja mnozicna nesreca gorenjska 2014 (22)

– gašenje požara,

– ukrepanje služb nujne medicinske pomo?i pri nudenju zdravstvene oskrbe ve?jega števila poškodovanih;

– preveriti postopke aktiviranja prikolice za množi?ne nesre?e in organizacijo delovanja mesta zdravstvene oskrbe na terenu;

– pove?ati usposobljenost za usklajeno delovanje sil za zaš?ito, reševanje in pomo?, predvsem gasilskih in drugih reševalnih enot;

Vaja mnozicna nesreca gorenjska 2014 (32)

– preveriti poznavanje in uporabo radijskih zvez v smislu ve?nivojskega komuniciranja pri vodenju intervencije ob množi?ni nesre?i,

Vaja mnozicna nesreca gorenjska 2014 (37)

Uspešno se lahko soo?imo z množi?no nesre?o le z dobro pripravljenim in posodobljenim na?rtom ter opolnomo?enimi zaposlenimi

Vaja je potekala odli?no in predvsem realisti?no! Ve? utrinkov si lahko ogledate v spodnji fotogaleriji!

[nggallery id=24]