Ustanovno sre?anje Sekcije za raka plju? in okrogla miza: Miti in dejstva o raku plju?

Sekcija RP 1m

November – svetovni mesec ozaveš?anja o raku plju? v Društvu onkoloških bolnikov Slovenije obeležujemo že od leta 2007 pod geslom »Ne zasen?i svoje usode!«

Za letos smo na?rtovali ustanovitev sekcije za raka plju?, v kateri se bodo bolniki in strokovnjaki združili v boju proti tej nevarni bolezni in v?eraj v ponedeljek, dne 3. novembra 2014 organizirali okroglo mizo Miti in dejstva o raku plju?.

V Sloveniji odkrijejo že okrog 1300 novih primerov, 10 % tudi pri nekadilcih.

Poznavanje te oblike raka je slabo in tudi simptomi niso zna?ilni, zaradi ?esar je potrebno vzpostaviti visoko raven ozaveš?enosti tudi na primarni zdravstveni ravni, da bodo zdravniki ustrezno odreagirali in poslali v specializirane centre primere, ki potrebujejo hitro obravnavo. Le okrog 16 % rakov plju? odkrijejo v ozdravljivi fazi. Za to vrsto raka je pomembno, da je celotna piramida zdravstvenega sistema odzivna.

Sekcija RP 2

Okroglo mizo je vodil in povezoval Gorazd Dominko, sodelovali pa so:

  • prof. dr. Tanja ?ufer, dr. med., specialistka internisti?ne onkologije, Klinika Golnik,
  • prof. dr. Anton Crnjac, dr. med., specialist torakalne kirurgije UKC Maribor,
  • doc. dr. Vili Kova?, dr. med., spec. onkologije in radioterapije, Onkološki inštitut,
  • dr. Anja Simoni?, univ. dipl. psih., Klinika Golnik,
  • gospa Živka Škrabar, z lastno izkušnjo raka plju?,

Strokovnjaki so podali pregled trenutnega stanja na podro?ju odkrivanja in zdravljenja raka plju? in predstavili postopke diagnostike, zdravljenja (kirurgija, radioterapija in kemoterapija) in psihosocialne podpore bolnikom.

Opozorili so na klju?ne pomanjkljivosti zaradi katerih bolniki niso deležni optimalne celostne obravnave, pri ?emer so izpostavili predvsem ustrezno zgodnjo diagnostiko.

Novoustanovljena Sekcija za raka plju?, ki je bila formalno ustanovljena po sprejetju pravilnika in izvolitvi koordinacijskega odbora sekcije, bo skrbela za povezovanje vseh, ki se prizadevajo za obvladovanje raka plju? in za ?im boljšo kakovost življenja z boleznijo.

Za predsednico koordinacijskega odbora sekcije je bila izvoljena prof. dr. Tanja ?ufer, dr. med., ki je dejala, da »polovica bolnikov pride z razsejanim rakom, ko je za uspešnejše zdravljenje prepozno.

Sekcija RP 3m

Niti bolniki niti sami zdravniki niso dovolj pozorni.« Za?etno obliko raka lahko ozdravimo v 75% kar je veliko, vendar se brez skupnih aktivnosti tega ne bo dalo dose?i.  Poleg zgodnjega odkrivanja se bi ve?ini raka plju? lahko izognili, ?e bi prenehali s kajenjem, ki je najpogostejši vzrok raka.

Zato je tudi na podro?ju preventive potrebno storiti korak naprej. Ostali vzroki so kancerogeni v okolju: azbest, radon, radioaktivne snovi.

Ustanovitev Sekcije so pozdravili predsednica Slovenskega združenja za boj proti raku dojk Europa Donna prim. Mojca Sen?ar, predsednik Sindikata azbestnih bolnikov Bojan Goljevš?ek, sekretar nacionalne mreže (NVO) s podro?ja javnega zdravja Franci Zalar, predsednik Društvo OZA – društvo obolelih zaradi azbesta Radivoj Veluš?ek in izrazili pripravljenost podpreti sodelovanja in skupne aktivnosti
prim. Marija Vegelj Pirc, dr.med., predsednica