Raziskovalna skupina Katedre za družinsko medicino vizija in dosedanje delo

RAZISKOVALNA SKUPINA KATEDRE ZA DRUŽINSKO MEDICINO – DOSEŽKI DO LETA 2010

V raziskovalni skupini Katedre za družinsko medicino je registriranih 23 raziskovalcev.

Pet raziskovalcev sodeluje v raziskovalnem programu »Raziskave na podro?ju javnega zdravja«, ki ga izvajamo v sodelovanju s partnerskimi raziskovalnimi organizacijami:

Inštitutom za varovanje zdravja Republike Slovenije

Zavodom za zdravstveno varstvo Ljubljana ter

Inštitutom Republike Slovenije za rehabilitacijo.

Na Katedri za družinsko medicino smo izvajali 1 temeljni, 5 aplikativnih in 1 ciljni raziskovalni projekt ter ve? projektov, ki kih razpisujeta Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije in Mestna ob?ina Ljubljana. Naši raziskovalci so bili vklju?eni tudi v številne raziskovalne projekte drugih ustanov (20 doma?ih ter 5 tujih projektov, od tega 1 projekt FW5).

Rezultati raziskovalnega dela se kažejo v številnih objavah v revijah s faktorjem vpliva (v zadnjih 5 letih 87 znanstvenih prispevkov in okrog 960 objav, pomembnih za stroko). Citiranost raziskovalne skupine v zadnjih 5 letih znaša 325 ?istih citatov.

?lan naše raziskovalne skupine, predstojnik Katedre za družinsko medicino, prof. dr. Igor Švab, je odgovorni urednik revije Zdravstveno varstvo, ki je pod njegovim vodstvom od leta 2009 na seznamu SSCI. Naš raziskovalec, dr. Josip Car, je sodelavec Cohranove zbirke.

Glavne teme dosedanjih raziskovalnih prizadevanj raziskovalcev Katedre za družinsko medicino Medicinske fakultete v Ljubljani so bile:

–   razvoj teorije družinske medicine in metod izobraževanja na tem podro?ju

–  kakovost v družinski medicini

–  duševno zdravje (napoved depresije)

–  samo-zdravljenje in komplementarne metode med bolniki na primarni ravni

–  stopnja vklju?enosti bolnikov v lastno zdravljenje in vpliv na njihovo ve?jo osveš?enost in opremljenost za spoprijemanje z zdravstvenimi težavami

–   prepre?evanje in obravnava alkoholizma

–  uporaba motivacijskih tehnik in

–  vloga družinske medicine pri prepoznavanju znakov nasilja v družini (oblikovanje sistema presejanja za nasilje).

Raziskovalci raziskovalne skupine so dosegli pomembne uspehe pri raziskovanju na podro?ju nujne medicinske pomo?i, spletnega svetovanja, eti?nih vprašanj in preventive kardiovaskularnih bolezni, v zadnjem ?asu pa tudi na podro?ju genetike, predvsem genetskega svetovanja. Slovenska družinska medicina je na podro?ju urgentne medicine v svetovnih merilih ena od vodilnih struktur na podro?ju kapnometrije/kapnografije v pred-bolnišni?nem okolju.

Raziskovanja na tem podro?ju so omogo?ila prepoznavnost slovenske medicine v svetovni javnosti, kot rezultat so številna vabila na razli?na sre?anja in objava prvega u?benika s podro?ja kapnografije.

Kapnometrija je bila vklju?ena tudi v raziskavo o eritropoetinu pri kardio-pulmonalnem oživljanju, ki je bila leta 2008 nagrajena kot najboljše raziskovalno delo na podro?ju oživljanja s strani American Heart Association na kongresu v New Orleansu.

Metodologija, ki smo jo vpeljali, je sprejeta v svetovni strokovni javnosti kot standard. To metodologijo razvijamo še naprej v obliki prospektivnih študij, ki bodo vklju?ene v nova svetovna priporo?ila na podro?ju oživljanja in urgentne oskrbe 2010.

RAZISKOVALNA SKUPINA KATEDRE ZA DRUŽINSKO MEDICINO – PEDAGOŠKO DELO RAZISKOVALCEV

Na Katedri so trenutno pedagoško aktivni trije profesorji in štirje docenti. Leta 2009 so se na Katedri za družinsko medicino pod mentorskim vodstvom naših raziskovalcev usposabljali trije mladi raziskovalci. Na zadnjem razpisu ARRS pa je bil naši raziskovalni skupini dodeljen še en mladi raziskovalec, ki se bo za?el usposabljati v letu 2010.

Prof. Švab je vodja doktorskega študija javnega zdravja na Medicinski fakulteti v Ljubljani, ostali raziskovalci pa so vklju?eni v podiplomsko izobraževanje tako na Medicinski fakulteti v Ljubljani kot tudi na Medicinski fakulteti v Mariboru, na med-fakultetni univerzitetni podiplomski študij ljubljanske Ekonomske fakultete, na podiplomski študij Visoke šole za zdravstvo Univerze na Primorskem v Izoli, Fakultete za varstvoslovje Univerze v Mariboru ter mariborske DOBA fakultete.

Doslej je pod mentorstvom raziskovalcev Katedre za družinsko medicino doktoriralo 10 in magistriralo 25 podiplomskih študentov. Naši raziskovalci so bili mentorji tudi pri številnih specialisti?nih (64) in diplomskih nalogah (55).

RAZISKOVALNA SKUPINA KATEDRE ZA DRUŽINSKO MEDICINO – DELO, USMERJENO V SKUPNOST

Kampanja edukacije laikov na podro?ju Temeljnih postopkov oživljanja – narejen je film ki ga predvajajo razli?ne TV, predvajan je tudi v javnih prostorih; na podro?ju Maribora in okolice so distribuirane zloženke. Za strokovno javnost smo izdali priro?nik Nujna stanja.

Edukacija pri projektu Za življenje v sodelovanju s študenti Medicinske fakultete Univerze v Mariboru poteka v številnih slovenskih krajih s poudarkom na zgodnjem prepoznavanju sr?nega zastoja in takojšnjem ustreznem ukrepanju.

Pripravili smo zbirko Diagnosti?ne preiskave za vsakdanjo rabo, v kateri zdravniki najdejo 100 opisov razli?nih diagnosti?nih preiskav, ki jih bolniku lahko ob samem pregledu natisnejo s priložene zgoš?enke. Nedavno pa smo izdali tudi zbirko priro?nikov Navodila za bolnike, ki zdravnikom nudijo preverjene informacije za okoli 200 bolezni, simptomov, poškodb ter posebnih stanj, ki jih prav tako lahko ob samem bolnikovem obisku natisnejo s priložene zgoš?enke in predstavljajo podkrepitev dobre komunikacije.

Opisani so potrebni diagnosti?ni postopki, na?ini zdravljenja in informacije, ki jih bolnik potrebuje ob dolo?eni zdravstveni težavi. Celotna tematika zbirke Navodil za bolnike je razdeljena na tri knjige: Simptomi, Bolezni in Poškodbe ter Posebna stanja.

RAZISKOVALNA SKUPINA KATEDRE ZA DRUŽINSKO MEDICINO – NA?RTI ZA PRIHODNJE SREDNJERO?NO OBDOBJE

V prihodnje bomo nadaljevali delo na raziskovalnem programu in raziskovalnih projektih. Nameravamo kandidirati na razpisu za dva nova raziskovalna projekta, posebno pozornost bomo še naprej namenjali objavam svojih znanstveno-raziskovalnih dosežkov ter graditvi ugleda slovenske družinske medicine. Tako bomo še naprej razvijali podro?je družinske medicine in metode izobraževanja na tem podro?ju z vklju?evanjem sodobnih konceptov.

Uvajamo sodoben, z informacijsko tehnologijo podprt sistem ocenjevanja kakovosti dela na primarni ravni, s katerim bomo lahko primerjali kakovost dela v Sloveniji in v nekaterih drugih evropskih državah. Sodelovali bomo pri uvajanju pouka o kakovosti v primarnem zdravstvu na vse stopnje izobraževanja zdravstvenega kadra. Nadaljevali bomo tudi z izdelavo standardiziranih vprašalnikov o zadovoljstvu bolnikov v drugih strokah primarnega zdravstvenega varstva.

Pri sodelovanju z bolniki v zadnjem ?asu igrajo pri tem vse ve?jo vlogo ra?unalniška tehnologija in sodobna komunikacijska sredstva, ki lahko prispevajo k boljšemu zdravju prebivalstva, boljšemu razumevanju bolezni in sodelovanju pri zdravljenju. To podro?je je bilo v preteklosti slabo raziskano, zato napovedujemo ve?ji raziskovalni angažman raziskovalcev Katedre za družinsko medicino.

Posebno pozornost bomo posvetili predpisovanju zdravil, obravnavi akutnih infekcij spodnjih dihal, zdravstvenim potrebam in kakovosti življenja starostnikov, multimorbidnosti, anksioznosti in depresivnosti.

Pripravili bomo strokovne smernice za obravnavo žrtev družinskega nasilja. Smernice bodo dolo?ale postopek obravnave, sodelovanje s strokovnjaki drugih sektorjev, postopek zavarovanja dokazov in sodelovanje v kriznem timu, kadar so žrtve otroci.

Raziskovalna skupina Katedre za družinsko medicino Medicinske fakultete v Ljubljani si bo s svojim delom in znanstvenimi dosežki še naprej prizadevala opozarjati strokovno in lai?no javnost, pa tudi zdravstveno politiko, na klju?ne vsebine, ki bi jih morala upoštevati tudi preobrazba osnovnega sistema zdravstvenega varstva v Sloveniji.