Raziskovalna skupina Katedre za družinsko medicino vizija in dosedanje delo

RAZISKOVALNA SKUPINA KATEDRE ZA DRUŽINSKO MEDICINO – DOSEŽKI DO LETA 2010

V raziskovalni skupini Katedre za družinsko medicino je registriranih 23 raziskovalcev.

Pet raziskovalcev sodeluje v raziskovalnem programu »Raziskave na področju javnega zdravja«, ki ga izvajamo v sodelovanju s partnerskimi raziskovalnimi organizacijami:

Inštitutom za varovanje zdravja Republike Slovenije

Zavodom za zdravstveno varstvo Ljubljana ter

Inštitutom Republike Slovenije za rehabilitacijo.

Na Katedri za družinsko medicino smo izvajali 1 temeljni, 5 aplikativnih in 1 ciljni raziskovalni projekt ter več projektov, ki kih razpisujeta Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije in Mestna občina Ljubljana. Naši raziskovalci so bili vključeni tudi v številne raziskovalne projekte drugih ustanov (20 domačih ter 5 tujih projektov, od tega 1 projekt FW5).

Rezultati raziskovalnega dela se kažejo v številnih objavah v revijah s faktorjem vpliva (v zadnjih 5 letih 87 znanstvenih prispevkov in okrog 960 objav, pomembnih za stroko). Citiranost raziskovalne skupine v zadnjih 5 letih znaša 325 čistih citatov.

Član naše raziskovalne skupine, predstojnik Katedre za družinsko medicino, prof. dr. Igor Švab, je odgovorni urednik revije Zdravstveno varstvo, ki je pod njegovim vodstvom od leta 2009 na seznamu SSCI. Naš raziskovalec, dr. Josip Car, je sodelavec Cohranove zbirke.

Glavne teme dosedanjih raziskovalnih prizadevanj raziskovalcev Katedre za družinsko medicino Medicinske fakultete v Ljubljani so bile:

-   razvoj teorije družinske medicine in metod izobraževanja na tem področju

-  kakovost v družinski medicini

-  duševno zdravje (napoved depresije)

-  samo-zdravljenje in komplementarne metode med bolniki na primarni ravni

-  stopnja vključenosti bolnikov v lastno zdravljenje in vpliv na njihovo večjo osveščenost in opremljenost za spoprijemanje z zdravstvenimi težavami

-   preprečevanje in obravnava alkoholizma

-  uporaba motivacijskih tehnik in

-  vloga družinske medicine pri prepoznavanju znakov nasilja v družini (oblikovanje sistema presejanja za nasilje).

Raziskovalci raziskovalne skupine so dosegli pomembne uspehe pri raziskovanju na področju nujne medicinske pomoči, spletnega svetovanja, etičnih vprašanj in preventive kardiovaskularnih bolezni, v zadnjem času pa tudi na področju genetike, predvsem genetskega svetovanja. Slovenska družinska medicina je na področju urgentne medicine v svetovnih merilih ena od vodilnih struktur na področju kapnometrije/kapnografije v pred-bolnišničnem okolju.

Raziskovanja na tem področju so omogočila prepoznavnost slovenske medicine v svetovni javnosti, kot rezultat so številna vabila na različna srečanja in objava prvega učbenika s področja kapnografije.

Kapnometrija je bila vključena tudi v raziskavo o eritropoetinu pri kardio-pulmonalnem oživljanju, ki je bila leta 2008 nagrajena kot najboljše raziskovalno delo na področju oživljanja s strani American Heart Association na kongresu v New Orleansu.

Metodologija, ki smo jo vpeljali, je sprejeta v svetovni strokovni javnosti kot standard. To metodologijo razvijamo še naprej v obliki prospektivnih študij, ki bodo vključene v nova svetovna priporočila na področju oživljanja in urgentne oskrbe 2010.

RAZISKOVALNA SKUPINA KATEDRE ZA DRUŽINSKO MEDICINO – PEDAGOŠKO DELO RAZISKOVALCEV

Na Katedri so trenutno pedagoško aktivni trije profesorji in štirje docenti. Leta 2009 so se na Katedri za družinsko medicino pod mentorskim vodstvom naših raziskovalcev usposabljali trije mladi raziskovalci. Na zadnjem razpisu ARRS pa je bil naši raziskovalni skupini dodeljen še en mladi raziskovalec, ki se bo začel usposabljati v letu 2010.

Prof. Švab je vodja doktorskega študija javnega zdravja na Medicinski fakulteti v Ljubljani, ostali raziskovalci pa so vključeni v podiplomsko izobraževanje tako na Medicinski fakulteti v Ljubljani kot tudi na Medicinski fakulteti v Mariboru, na med-fakultetni univerzitetni podiplomski študij ljubljanske Ekonomske fakultete, na podiplomski študij Visoke šole za zdravstvo Univerze na Primorskem v Izoli, Fakultete za varstvoslovje Univerze v Mariboru ter mariborske DOBA fakultete.

Doslej je pod mentorstvom raziskovalcev Katedre za družinsko medicino doktoriralo 10 in magistriralo 25 podiplomskih študentov. Naši raziskovalci so bili mentorji tudi pri številnih specialističnih (64) in diplomskih nalogah (55).

RAZISKOVALNA SKUPINA KATEDRE ZA DRUŽINSKO MEDICINO – DELO, USMERJENO V SKUPNOST

Kampanja edukacije laikov na področju Temeljnih postopkov oživljanja – narejen je film ki ga predvajajo različne TV, predvajan je tudi v javnih prostorih; na področju Maribora in okolice so distribuirane zloženke. Za strokovno javnost smo izdali priročnik Nujna stanja.

Edukacija pri projektu Za življenje v sodelovanju s študenti Medicinske fakultete Univerze v Mariboru poteka v številnih slovenskih krajih s poudarkom na zgodnjem prepoznavanju srčnega zastoja in takojšnjem ustreznem ukrepanju.

Pripravili smo zbirko Diagnostične preiskave za vsakdanjo rabo, v kateri zdravniki najdejo 100 opisov različnih diagnostičnih preiskav, ki jih bolniku lahko ob samem pregledu natisnejo s priložene zgoščenke. Nedavno pa smo izdali tudi zbirko priročnikov Navodila za bolnike, ki zdravnikom nudijo preverjene informacije za okoli 200 bolezni, simptomov, poškodb ter posebnih stanj, ki jih prav tako lahko ob samem bolnikovem obisku natisnejo s priložene zgoščenke in predstavljajo podkrepitev dobre komunikacije.

Opisani so potrebni diagnostični postopki, načini zdravljenja in informacije, ki jih bolnik potrebuje ob določeni zdravstveni težavi. Celotna tematika zbirke Navodil za bolnike je razdeljena na tri knjige: Simptomi, Bolezni in Poškodbe ter Posebna stanja.

RAZISKOVALNA SKUPINA KATEDRE ZA DRUŽINSKO MEDICINO – NAČRTI ZA PRIHODNJE SREDNJEROČNO OBDOBJE

V prihodnje bomo nadaljevali delo na raziskovalnem programu in raziskovalnih projektih. Nameravamo kandidirati na razpisu za dva nova raziskovalna projekta, posebno pozornost bomo še naprej namenjali objavam svojih znanstveno-raziskovalnih dosežkov ter graditvi ugleda slovenske družinske medicine. Tako bomo še naprej razvijali področje družinske medicine in metode izobraževanja na tem področju z vključevanjem sodobnih konceptov.

Uvajamo sodoben, z informacijsko tehnologijo podprt sistem ocenjevanja kakovosti dela na primarni ravni, s katerim bomo lahko primerjali kakovost dela v Sloveniji in v nekaterih drugih evropskih državah. Sodelovali bomo pri uvajanju pouka o kakovosti v primarnem zdravstvu na vse stopnje izobraževanja zdravstvenega kadra. Nadaljevali bomo tudi z izdelavo standardiziranih vprašalnikov o zadovoljstvu bolnikov v drugih strokah primarnega zdravstvenega varstva.

Pri sodelovanju z bolniki v zadnjem času igrajo pri tem vse večjo vlogo računalniška tehnologija in sodobna komunikacijska sredstva, ki lahko prispevajo k boljšemu zdravju prebivalstva, boljšemu razumevanju bolezni in sodelovanju pri zdravljenju. To področje je bilo v preteklosti slabo raziskano, zato napovedujemo večji raziskovalni angažman raziskovalcev Katedre za družinsko medicino.

Posebno pozornost bomo posvetili predpisovanju zdravil, obravnavi akutnih infekcij spodnjih dihal, zdravstvenim potrebam in kakovosti življenja starostnikov, multimorbidnosti, anksioznosti in depresivnosti.

Pripravili bomo strokovne smernice za obravnavo žrtev družinskega nasilja. Smernice bodo določale postopek obravnave, sodelovanje s strokovnjaki drugih sektorjev, postopek zavarovanja dokazov in sodelovanje v kriznem timu, kadar so žrtve otroci.

Raziskovalna skupina Katedre za družinsko medicino Medicinske fakultete v Ljubljani si bo s svojim delom in znanstvenimi dosežki še naprej prizadevala opozarjati strokovno in laično javnost, pa tudi zdravstveno politiko, na ključne vsebine, ki bi jih morala upoštevati tudi preobrazba osnovnega sistema zdravstvenega varstva v Sloveniji.