Projekt virus in 1.december svetovni dan boja proti AIDS-u

IMG_8277Projekt VIRUS je javnozdravstveni projekt, ki poteka pod okriljem Društva študentov medicine Slovenije. S projektom želimo študentje medicine odgovoriti na problematiko spolno prenosljivih okužb (SPO) v Sloveniji.

Naše delovanje je osredoto?eno predvsem na dva nivoja: izobraževanje u?encev in dijakov o SPO in varni spolnosti na naših delavnicah ter izobraževanje oz. ozaveš?anje širše javnosti z vseslovensko akcijo ob 1. decembru – dnevu boja proti aidsu.

Delavnice potekajo tekom celega leta predvsem na osnovnih in srednjih šolah ljubljanske regije ter v nekaterih šolah v doma?ih krajih izvajalcev. Mladim skušamo na njim ?im prijaznejši in nevsiljiv na?in (t.i. peer education) približati tematiko spolnosti, jih izobraziti o SPO ter o zaš?iti pred njimi.

Poseben poudarek je deležna okužba z virusom HIV. Tako vsako leto izobrazimo med 3000 in 3500 mladih.

1. december je mednarodni dan boja proti aidsu.

Na ta dan povsod po svetu potekajo najrazli?nejše akcije in programi, ki ljudi opozarjajo na probleme okužbe z virusom HIV in aidsa. V Društvu študentov medicine Slovenije smo se že pred dvanajstimi leti odlo?ili, da tudi mi aktivno pristopimo k boju proti tej bolezni sodobnega sveta.

V ta namen bomo letos že enajsto leto zapored pod novim sloganom Prenašaj sporo?ilo, ne virusa organizirali akcijo »1. december – svetovni dan boja proti aidsu«.


Vsako leto skušamo v naših aktivnostih dati poudarek na razli?nih temah, ki se ti?ejo varne spolnosti. Poleg „obvezne“ tematike HIV-a in aidsa, ki je prisotna na vsaki naši akciji, izberemo še dve drugi, ki pa sta vsako leto razli?ni. Lansko leto smo na tak na?in opozarjali še na problematiko okužbe z virusom HPV in ljudi aktivno spodbujali k testiranju na spolno prenosljive okužbe (SPO). V letu 2009 si bomo v svojih aktivnostih prizadevali za spodbujanje ljudi k uporabi kondomov, kot tretjo tematiko pa bomo ohranili spodbujanje k testiranju, saj je delež ljudi, ki se odlo?i za testiranje v Sloveniji še vedno izjemno majhen.

Osrednji dogodek poteka prav na 1. december in je sestavljen iz dveh aktivnosti: izobraževanja naklju?no mimoido?ih na stojnicah in koncerta na Kongresnem trgu. Poleg teh dveh pa akcija vklju?uje številne druge aktivnosti, ki potekajo pred 1. decembrom in so nujne za njeno kvalitetno in gladko izvedbo.

Prva takšna aktivnost je organiziranje izobraževanja za prostovoljce. Poteka na dveh ravneh, in sicer konec smo oktobra izvedli celotedensko izobraževanje na medicinski fakulteti za ožje sodelavce akcije in nove prostovoljce, ki smo ga zaklju?ili z motivacijskim vikendom. Pri izobraževanju so seveda sodelovali tudi naši strokovni mentorji. V tednu pred 1. decembrom pa smo izvedli še obvezno izobraževanje za ostale prostovoljce, ki bodo sodelovali pri akciji (zveza ŠKIS in ŠOVZ). S tem bomo zagotovili, da bodo informacije, ki jih bodo podajali ljudem, preverjene in to?ne.

Prvi vikend pred akcijo smo organizirali t.i. Kondomparty. Na tem dogodku se je v avli medicinske fakultete zbralo okrog 200 prostovoljcev, ve?inoma študentov razli?nih ljubljanskih fakultet, ki v dveh ve?erih pripravijo ves potreben material za preostale aktivnosti. Lansko leto smo na tak na?in pripravili 30 000 malih pentljic, 10 000 velikih pentelj, 10 000 letakov oz. flyerjev, zapakirali 60 000 kondomov v ovoj?ke, pripravili pa smo tudi material za distribucijo študentskim klubom in ljubljanskim fakultetam ter nekaterim drugim organizacijam.

Sledi organizacija tiskovne konference, na kateri sodelujejo naši strokovni mentorji in predstavniki organizacij, s katerimi bomo sodelovali. Prof. dr. Mario Poljak, vodja referen?nega laboratorija za HIV, bo predstavil najnovejše statisti?ne podatke, Tomaž Vovko bo povedal, kako poteka zdravljenje obolelih, predstavniki ostalih podobnih organizacij pa bodo ponazorili, kako se soo?ajo s problemi stigmatizacije, SPO in prepre?evanjem novih okužb. Tiskovno konferenco bomo izkoristili tudi za promocijo akcije.

Gverila akcija je akcija, s katero bomo 30. novembra pono?i polepili ožji center mesta Ljubljane z velikimi rde?imi pentljami. Ljubljana se bo tako na dan boja proti aidsu prebudila prazni?no okrašena v rde?e. S tem želimo ljudi predvsem opozoriti na pomen 1. decembra in jih spodbuditi k sodelovanju pri aktivnostih, ki bodo potekale tekom dneva.
1. decembra bomo tekom celega dne (od 9.00 do 17.00) izvajali izobraževanje mimoido?ih na stojnicah.

Stojnice bodo postavljene na petih najbolj prometnih lokacijah (City park, Prešernov trg, Bavarski dvor, Maxi market ter železniška postaja), tako da bomo lahko dostopali do ?im ve?je množice ljudi. Izobraževanje bo potekalo z interakcijo po principu vrstniškega izobraževanja, t.j. nevsiljivo, zabavno in preprosto. Ljudi želimo zaplesti v sproš?en pogovor o nevarnosti, ki jo predstavljajo SPO, zaš?iti in varni spolnosti ter jih na tak na?in spodbuditi k lastnemu, kriti?nemu razmišljanju o teh temah. S tem jim želimo vzbuditi željo po spremembi iz rizi?nega spolnega vedenja k varnejšemu.

Zve?er (od 18.00 do 22.00) bomo organizirali še tradicionalni koncert, tokrat na Mestnem trgu. Z nastopom petih popularnih slovenskih skupin (Sons, Aperion, Billysi, Zablujena generacija, Murat&Jose band) želimo pritegniti predvsem mlade, katerim je celotna akcija še posebej namenjena. V premorih med posameznimi skupinami bo povezovalka koncerta (Tina Gorenjak) povzela bistvena sporo?ila akcije, z razli?nimi igricami (npr. demonstracija pravilnega natikanja kondoma) pa bo poskušala ?im aktivneje vklju?iti tudi publiko.

Vzporedno z vsemi zgoraj naštetimi aktivnostmi pa od sredine novembra pa vse do vklju?no 1. decembra poteka tudi oglaševalska oz. promocijska akcija. Na aktivnosti bomo opozarjali preko jumbo plakatov (Epamedia), radijskih oglasov (Radio Aktual), spletne strani, oglaševanjem preko facebooka, deljenjem flyer-jev na fakultetah, oglaševanjem na lokalnih in nacionalnih radijih ter televizijah, s ?lanki v revijah in glasilih študentskih organizacij, natisniti nameravamo 1000 plakatov, ki jih bomo izobesili na razli?nih oglaševalnih mestih (ŠOU, ŠKIS, zdravstveni domovi, infekcijske in dermatovenerološke klinike, lekarne, ipd.).

Zadnja aktivnost, ki jo izvajamo v Projektu VIRUS,  pa so izobraževanja za potrebe projekta. Tako vsako leto izvedemo izobraževanje za nove ?lane, kamor povabimo vrhunske slovenske zdravnike iz posameznih podro?ij (infekcije, ginekologija, mikrobiologija, IVZ). Izobraževanje je potekalo prvi teden v novembru in se zaklju?ilo z motivacijskim vikendom. Za potrebe akcije ob dnevu boja proti aidsu pa smo v tednu pred 1. decembrom izvedli obvezno dodatno izobraževanje za vse izvajalce iz partnerskih organizacij. S tem zagotovimo, da javnosti vsi sporo?amo enotne, to?ne in preverjene informacije.

Po izkušnjah iz preteklosti imajo tako prvodecemberska akcija kot tudi delavnice in izobraževanje odli?en sloves, ljudje jo dobro sprejmejo, sama tematika je zanje zanimiva, tako da nobena od aktivnosti ni slabo obiskana.

Koncert je odli?na priložnost, kjer se združi pou?no z zabavnim. Poleg tega na tak na?in na enem mestu veliki množici posredujemo najpomembnejše informacije.

Najbistvenejše pa je, da so aktivnosti zasnovane tako, da pritegnejo predvsem mlade. Slednji so namre? spolno najaktivnejša populacija, hkrati pa so tudi najbolj dojemljivi za spremembe v odnosu do varne in zdrave spolnosti.

[nggallery id=17]

1 reply

Comments are closed.