Priložnost in spodbuda za opustitev kajenja

kajenjeV soboto, 31. januarja 2015, bomo obeležili Dan brez cigarete, ki lahko vsem kadilcem pomeni priložnost in spodbudo za opustitev kajenja. Zaradi bolezni, povzro?enih s kajenjem, umre približno polovica kadilcev.

V Sloveniji to vsako leto pomeni smrt 3.600 posameznikov ali skoraj 10 na dan, pri ?emer vsak ?etrti umre pred 60. letom starosti.

?imprejšnja opustitev kajenja pomembno izboljša zdravje in podaljša življenjsko dobo.

V pomo? pri opustitvi kajenja so v Sloveniji na voljo številne brezpla?ne vrste pomo?i, tudi svetovalni telefon za pomo? pri opuš?anju kajenja na številki 080 2777. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) poudarjamo, da so bolezni in smrti, povzro?ene s kajenjem, prepre?ljive in nepotrebne.

 

Ve? kot polovica kadilcev želi prenehati s kajenjem, veliko jih v prvih nekaj poskusih ni uspešnih, zato jim je na voljo pomo? pri opuš?anju kajenja. »Opustitev kajenja je koristna za zdravje v kateremkoli obdobju življenja, najve?je koristi za zdravje pa prinaša opustitev kajenja pred 40. letom,« je pojasnila Tadeja Ho?evar z NIJZ in navedla oblike razli?nih programov pomo?i od odvajanja od kajenja: «Programi opuš?anja kajenja potekajo v zdravstvenovzgojnih centrih, ki so v zdravstvenih domovih po vsej Sloveniji. Kadilci, ki želijo opustiti kajenje, se lahko kadarkoli obrnejo na najbližji zdravstvenovzgojni center in ne potrebujejo napotitve s strani osebnega zdravnika.

Lahko izbirajo med skupinskim in individualnim svetovanjem za opuš?anje kajenja. Kot brezpla?na pomo? kadilcem, ki želijo opustiti kajenje ali potrebujejo pomo? pri vzdrževanju abstinence, je na voljo tudi svetovalni telefon, kjer svetovanje izvajajo usposobljeni svetovalci. Klic na svetovalni telefon 080 27 77 je brezpla?en, telefonska številka pa deluje vsak delovnik med 17. in 20. uro. Telefonska številka je objavljena na embalaži toba?nih izdelkov.»

kajenje opustitev

Na svetovalnem telefonu uporabniki dobijo informacije o škodljivostih kajenja, prednostih ne-kajenja, metodah opuš?anja kajenja, ki so v Sloveniji na voljo, kam se obrniti po pomo?, informacije o tem, kako opustiti kajenje, izvaja pa se tudi podpora v ?asu opuš?anja kajenja in podpora v ?asu vzdrževanja abstinence. Pri spodbujanju opuš?anja kajenja sodelujejo tudi nevladne organizacije, ki izvajajo programe opuš?anja po celi Sloveniji.


Kadi skoraj ?etrtina odraslih prebivalcev Slovenije

V Sloveniji še vedno kadi skoraj vsak ?etrti odrasli prebivalec, kar je povezano s pojavom številnih bolezni, (prezgodnjih) smrti ter velikimi stroški za posameznika, njegovo družino, zdravstvo in celotno družbo. Zato si moramo prizadevati, da razširjenost kajenja med prebivalci ?imbolj zmanjšamo.

Pri zakonodajnih ukrepih nadzora nad tobakom Slovenija v primerjavi z drugimi evropskimi državami krepko zaostaja. »Do maja 2016 moramo sicer v slovensko zakonodajo uvesti ukrepe, ki jih prinaša nova evropska direktiva na tem podro?ju, vendar pa moramo za ?im ve?je znižanje deleža kadilcev in škodljivih posledic kajenja v Sloveniji izvajati tudi druge u?inkovite ukrepe.

prenehati kajenje

To so predvsem nadaljnje redno in znatno zviševanje obdav?itve in cen toba?nih izdelkov, uvedba primerljivih stopenj in zvišanj trošarin za vse razli?ne vrste toba?nih izdelkov, s ?imer bi zmanjšali razlike v obdav?itvi in cenah med njimi ter prepre?ili prehod kadilcev na cenejše toba?ne izdelke, namesto, da opustijo kajenje, popolna prepoved oglaševanja in razstavljanja toba?nih izdelkov brez izjem, uvedba enotne embalaže toba?nih izdelkov in uvedba licenc za prodajo toba?nih izdelkov, pa tudi obvezno preverjanje starosti kupca ob sumu, da ni polnoleten,« pravi Helena Koprivnikar iz NIJZ. Navedeni ukrepi so u?inkoviti v zmanjševanju razširjenosti kajenja, kar potrjujejo številni primeri drugih držav in podatki iz strokovne literature.

Uvedbo teh ukrepov podpira ve? kot dve tretjini polnoletnih prebivalcev Slovenije. Dolgoro?no pa mora biti naš cilj družba brez tobaka, kar pomeni, da s celovitim programom u?inkovitih ukrepov nadzora nad tobakom dosežemo delež kadilcev pod petimi odstotki.

Tak cilj so si že zastavile Nova Zelandija in Irska za leto 2025, Škotska za leto 2034 ter Finska in Norveška za leto 2040.