Medosebni odnosi med medicinskimi sestrami in zdravniki

medicinske sestre in zdravniki

Zdravniki ”bogovi v belem”, medicinske sestre ”njihove pomočnice”… Zdravniki ”majstri”, medicinske sestre ”izvajalke ukazov”, Zdravniki ”v svojih sobanah ponoči”, medicinske sestre ”grelke postelj v sobanah” :)) ??? no Å¡ale na stran pojdimo k teoriji in seveda vsi vabljeni k diskusiji pod komentarji! Literatura navaja, da imajo MS in zdravniki »dober odnos«, toda vpraÅ¡anje je kaj osebje misli, ko reče »dober« odnos z zdravniki.

Vprašanje je tudi kako ta odnos vpliva na pacientovo nego. Članek navaja:«Viri iz leta 1888 pa vse do  1990 zapisujejo neenako porazdeljeno moč med zdravniki in medicinskimi sestrami, kjer je moč na strani zdravnikov«.

V članku je podano mnenje medicinske sestre, ki opredeljuje odnos medicinskih sester in zdravnikov:« dober odnos lahko pomeni karkoli od tega, da zdravnik ne kriči nate, pride kadar ga pokličeš, se posvetuje s teboj in te vpraša tudi za nasvet«.

Intevjuvali so 279 medicinskih sester in 146 medicinskih sester, ki so vodje oddelka. Intervjuvanci so odnos v povprečju označili z besedami: delovna primernost specifična avtonomija, kontrola nad izvajanjem zdravstvene nege, kvaliteten »dober » odnos medicinska sestra/ zdravnik.

Nurse

Medicinske sestre so morale odnos oceniti od 1- 10 in kvaliteto zdravstvene nege na svojem oddelku. Odgovori na vprašanje kakšen je odnos so označile z besedami: »dober«, »v redu«,  »nasproten«, »sovražen«, »neobstojen«. Avtorji članka so prišli do sklepa da je moč glavna spremenljivka, ki vpliva na odnos, iz tega so odnos kategorizirali v pet stopenj.

KOLEGIJALEN: Opisano kot odlično , glavne sestavine v teh odnosih enakovredno temeljijo na “drugačno ampak enakovredno ” moč in znanje.

Na primer ena sestra je rekla da zdravnik v njeni ustanovi prepozna tiste sestre, ki vidijo spremembe v pacientih, zato ker so z njimi ves čas.

Zdravniki cenijo to znanje in delajo s sestrami ,da se odločijo za najboljši negovalni plan, na primer katerega pacienta odpustiti ali vstaviti infuzijo. Ena sestra je opisala kolegialen odnos z zdravniki. Rekla je, da njen nadrejeni pričakuje od nje, da ponudi svoje mnenje v zvezi s pacientom.

SODELOVANJE: V teh “dobrih pa to ” ali ” odločilnih ” odnosih zaposleni delujejo skupaj zelo dobro. Medsebojno zaupanje , spoÅ¡tovanje in moč omogočajo željeno sodelovanje med zaposlenimi.

Osnova za skupno moč je podaljšan stik sester s pacienti, izkušnje in znanje. Sestre opisujejo enotnost ampak ne enake moči.

Dva odgovora, ki spadata v to kategorijo vsebujeta to da, doktorji spoÅ¡tujejo, kar medicinska sestra  opazujejo,in, da jih ona spoÅ¡tuje zaradi njihovega znanja, zdravniki posluÅ¡ajo kar ima medicinska sestra za povedati in skupaj sestavijo negovalni plan .” Moč pa je vedno na strani zdravnika. Kar zdravnik reče je bolj pomembno, kot kar reče medicinska sestra.

UÄŒENEC-UÄŒITELJ: Sestre opiÅ¡ejo te odnose kot “dobre” prijetne,”prijazne, vljudne ali znosne “. Zdravniki so pripravljeni diskutirati ,razložiti in učiti. Moč je neenotna ampak izid je ugoden.

Ali sestra ali zdravnik, ali oba delujeta kot učitelja? Primer tega odnosa  je opis medicinke sestre, ki je  pripomnila,da se njeno glavno sodelovanje z zdravnikom zgodi med vizito, tako da zdravnika  posluša,se uči, se počuti dobrodošlo ampak zdravnik je nikoli nič ne vpraša.

NEVTRALNOST: V tem odnosu je občutiti odsotnost .Pogosto se tu izmenjuje samo ena informacija. Ti  odnosi imajo neenako moč z nevtralnim rezultatom.

Ta tipa odnosa opisuje, da zdravniki pogosto govorijo med seboj o pacientih in je težko za sestre vključiti se v njihov krog. Medicinska sestra opiÅ¡e razmerje med sestrami in zdravniki kot “formalno« in »sterilno”, kjer pustijo zdravnikom navodila, naročila na mizi. Druga sestra pravi:« Jaz dam zdravnikom moje poročilo,ampak običajno ni odgovora ali pa ga dobim z zamudo«.

NEGATIVNOST: Zafrustriranost ,nastrojenost in odpoved. To so besede, ki opisujejo ta odnos. Moč je neenaka in rezultati so negativni zato, ker je v igri moč.

Doctor taking patient's blood pressure

Nekatere sestre pravijo:«Glave padajo, če se zdravnik nad čemer koli pritožuje«;«Zdravniki so nasilni, verbalno nasilni«. Na koncu pridemo do zaključka, da izkušene medicinske sestre bolje shajajo z zdravniki, kot medicinske sestre začetnice.

Napredna metoda s katero si lahko pomagamo, da izboljšamo odnose med medicinskimi sestrami in zdravniki se imenuje »Klinično učenje v krogih sodelovanja«. Ta model krepi odnos med medicinskimi sestrami in zdravniki. Članom tima zdravstvene nege pomaga razumeti zakaj zdravniki izvajajo nekatere postopke.

Oblikujejo se tedenski programi, kjer zdravniki poučujejo o (venski trombozi, prsni bolečini srčni tamponadi, meningitisu….) Drug cilj programa je spodbujanje komunikacije med medicinskimi sestrami in zdravniki, predvsem z sestrami začetnicami. Negovalni tim poroča, da se čuti kot del medicinskega tima po zaslugi tega modela in tudi bolj kritično razmišljajo pri obravnavi pacientovega stanja.

Hitrejša in uspešnejša je tudi izmenjava informacij na račun izobraževanja. Zdravniki poročajo, da uživajo ob tem, ko poučujejo in da to  izboljšuje izobrazbo medicinskih sester, zadovoljstvo pri delu, komunikacijo med medicinskimi sestrami in zdravniki. Pričakujejo, da to vodi k izboljšani in kakovostni zdravstveni negi.

V članku je izpostavljeno tudi, kako ločevati kolegialnost in sodelovanje. Kolegialnost pomeni imeti enako porazdeljeno moč v odnosu. Sodelovanje pa pomeni »priprava« sodelovati. Na tak način se odražajo odnosi med medicinskimi sestrami in zdravniki, vendar niso učinki tako izraženi, kot pri odnosu med učiteljem in študentom.

V članku je učinkovit odnos med medicinskimi sestrami in zdravniki je ena izmed   medicinskih sester opisala takole:

»Zdravnik ima odlično znanje na področju medicine, vendar imam pa jaz dobro znanje s področja zdravstvene nege. Z mojim konstantnim opazovanjem poznam pacienta in njegov odziv na bolezen in zdravljenje veliko bolje, kot zdravnik. Jaz potrebujem zdravnikovo znanje in on potrebuje moje znanje, če želiva pomagati pacientu.«.

Vodja oddelka mora skrbeti za kolegialne odnose med zaposlenimi, njegova vloga je, da razvija enakopravno porazdeljeno moč med medicinskimi sestrami in zdravniki in podpira kolegialnost.

Napotki za kolegialen odnos so:

– Znanje zdravnikov in medicinskih sester je različno vendar enako pomembno za kakovostno obravnavo pacienta

– Ustvarjanje kulture odnosov, kjer je potrebno kolegialnost vrednotiti in nagrajevati

– Medicinska sestra in zdravnik se med seboj spoÅ¡tujejo, izmenjujejo znanje, kar je posebej pomembno za novo zaposlene zdravnike in medicinske sestre

– Spodbujati izobraževanje med zaposlenimi

Kaj je glavni vzrok pri zaviranju kakovostnega odnosa med medicinskimi sestrami in zdravniki:

Znatna izguba zdravnikov in prihod novih, katere je težko poučiti kako delati skupaj z medicinskimi sestrami. V eni izmed bolnišnic imajo program za nove zdravnike, ki ga enkrat mesečno izvaja vodstvo na temo odnos z medicinskimi sestrami.

Tudi medicinske sestre imajo razprave z izkušenimi medicinskimi sestrami na temo odnosov. Kolegialnost med medicinskimi sestrami in zdravniki potrebuje razvoj standardov. Neučinkovita komunikacija in medosebni odnosi vodijo do različnih problemov izmed katerih lahko izpostavimo, negativno vplivajo na kakovostno obravnavo pacienta.

Največji problem je neenotna porazdelitev moči, ki je po navadi na strani zdravnikov.

Da se izognemo tem težavam je potrebno koordinirati različne modele komunikacije. Napredna metoda s katero si lahko pomagamo, da izboljšamo odnose med medicinskimi sestrami in zdravniki se imenuje »Klinično učenje v krogih sodelovanja«.

Intervjuvane medicinske sestre odnos z zdravniki opisujejo različno, kar lahko razberemo iz petih kategorij odnosov.  Glavna naloga vodje oddelka pa je da odnose izboljša tako da,  sodelavce spodbuja k izobraževanju, vnaša  kulturo kolegialnega odnosa in spoštovanje med sodelavci.

Zaposleni v zdravstveni negi upoštevajo kodeks etike medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov. Načelo 7 pravi: zdravstvena obravnava varovancev naj predstavlja skupno prizadevanje strokovnjakov različnih poklicev: medicinska sestra priznava in spoštuje delo sodelavcev.

Zdravstvena nega ni izoliran proces, ampak je sestavni del multidisciplinarnega dela. Sodobni trendi poslovanja javnih zavodov opozarjajo na to, da bomo v prihodnosti uspešnejši, če bo vodenje in sodelovanje zasnovano na osnovi zaupanja, spoštovanja, etiki in morali.

Doctor walking through hospital corridor

Med leti 1979 in 1998 so v ZDA z Maslachovim instrumentarijem izgorevanja (MBI) ugotavljali stanje izgorelosti primerjalno po posameznih področjih (socialne službe, zdravstvena nega, zdravniki).

Ohranjena delovna učinkovitost je bila najvišja med zdravniki.

Na osnovi podatkov pridejo do zaključka, da se ta ohranjena delovna učinkovitost zdravnikov kaže v praksi, kot brezosebno ravnanje z bolniki.

Drugače pa je pri negovalnem osebju. Ti izkazujejo znižano delovno učinkovitost.

Ta pojav je bolj izrazen tam, kjer je pomajkanje komunikacije, slaba strokovna usposobljenost zaposlenih, preobremenitev z delom, časovna stiska in razpetost med različnimi vlogami.
Uspešno komuniciranje je pomembno za sporazumevanje in prenos informacij v timu zdravstvene nege in interdisciplinarnemu timu.

Lahko bi zaključili, da se je potrebno truditi in ohranjati ter graditi dober odnos med zdravniki in medicinskimi sestrami! Dobri odnosi so ključ do zdravega vzdušja na delu in varnejše&bolj kvalitetne oskrbe pacientov!

Diskusija dobrodoÅ¡la spodaj pod komentarji…

1 reply

Comments are closed.