Koliko ?asa bo še vzdržalo Slovensko zdravstvo, pacienti in zaposleni?!?!

AffordableHealthcareIssues

Razmišljanje odraža dejansko stanje v zdravstvu… Slovensko zdravstvo bo vzdržalo verjetno še dolgo..O?itno ni ve? pomembna kakovost, odzivnost, kratke ?akalne dobe, zadovoljstvo tako pacientov kot zaposlenih, prihodnost…važno je, da ‘sistem’ fura dalje po starem. Zaposleni v zdravstvu delujemo na zadnje atome ?loveških zmogljivosti. Dragi moji evropski balkanci v nedogled žal tako ne bo šlo ve? dolgo.

Spet se leto bliža koncu, nova vlada, sveže sankcije in zaostrovanja, rezati spet vsem tistim v pisarnah, u?iteljem, medicinskim sestram, zdravnikom, gasilcem, vojakom, policistom…Ista zgodba, ki nas vsako leto bolj prizadane…”ta kratko” vedno potegnemo medicinske sestre in pacienti…preobremenjenost zaposlenih se odraža v kakovosti oskrbe in odnosih…v vlogi pacienta pa se slej ko prej znajdemo vsi (ve?ina..ostali pomembneži pa pri zasebnikih oz. v tujini).

UKCLJ 2013

Sem Maja Novak, devet let zaposlena v UKCLJ na urgenci. Najprej kot srednja medicinska sestra, nato dokon?ala ob delu izredno visoko zdravstveno (9000 eur iz lastnega žepa). Vse lepo in prav. Svoje delo imam rada. Žal vedno manj. Pa ne zaradi pacientov ali sodelavcev temve? vedno slabšega sistema, dolgoletnih obljub, pove?anih obremenitev, papirologije in obsega dela, vedno slabše zaloge kvalitetnega materiala in pripomo?kov za delo, preutrujenosti & izgorelosti, nedostopnost do izobraževanja, koriš?enja dopusta in prostih ur po lastni izbiri, mobinga nadrejenih ”?e ti kaj ni prav daj odpoved saj v vrsti ?aka 200 nezaposlenih dipl.ms…pa še bi lahko naštevala.

Krog postaja vedno bolj za?aran.

zaspan zdravstveni delavec

S kolegico Petro, ki dela v zasebnem podjetju pogosto debatirava o njenih in mojih težavah v službi. Vedno rada poudari, da imam odli?no službo v javnem sektorju za nedolo?en ?as in da se nimam kaj pritoževat. Poglejmo podrobneje:

– Za šolanje sem pla?ala 9000 eur + vse ostale stroške & ?as, da sem sploh lahko obdržala službo. Šele nato sem dobila za nedolo?en ?as. Petra dobila po enem letu za nedolo?en ?as.

– Dopusta ne morem koristiti kadar ga potrebujem. V kolikor omenim inšpekcijo mi zaposleni odgovorijo z mobingom. Petra dobi dopust kadar ga potrebuje.

– Pol ure ?asa za malico? Pravljica, ki je že nekaj let nisem doživela. Toliko je dela, papirologije, letanja gor in dol, klicev, posegov, terapije, pacientov, da na hitro pojem sendvi? in nadaljujem z delom. Petra ima v podjetju menzo, kjer si v miru izbere zdrave kuhane jedi in kot ?lovek poje malico.

– Lahko se zgodi, da zaradi preobremenjenosti & utrujenosti & nezbranosti apliciram pacientu napa?no predpisano zdravilo. Posledice so lahko usodne…V kolikor se zmoti Petra to lahko na ra?unalniku popravi in problem izgine.

– Na izobraževanju nisem bila že tri leta, ker so ‘sredstva zamrznjena’. Petra se izobražuje dvakrat na leto. Imajo teambuildinge, rekreacijske vikende…

– Do danes še nisem napredovala, prejela nobene stimulacije, vsako leto mi znižajo pla?o & regres in vedno manj je sodelavcev, ker preprosto ne zaposlujejo & nadomeš?ajo odhodov kolegic v pokoj. Petra vsako leto napreduje, prejme regres in še boži?nico. Po kon?anih ve?jih projektih dobi stimulacijo. Letos je za pomo? dobila še enega študenta tako, da so jo malce razbremenili.

– Sama delam vikende, no?ne, praznike, petke in svetke…Nadomeš?am vedno ve? bolniških staležov pregoretih sodelavk, imam 280 prostih ur za ‘koristit’, katerih pa že celo leto ne morem, ker ni kadra. Delam z povišano vro?ino, plju?nico, ker si ne morem privoš?iti bolniške zaradi kredita in obenem ”zajeb..” sodelavke, ki je po dolgem ?asu lahko odšla na nekajdnevni zaslužen dopust. Petra dela med tednom, nadure dobi pla?ane in prejema boljšo pla?o z isto stopnjo izobrazbe.

– V kolikor primerjam stanje in razmere pred devetimi leti lahko današnje opišem z eno besedo kot katastrofalne. Na vseh podro?jih v ustanovi…kadrovske, finan?ne, prostorske, moralne in komunikacijska stiska se poglablja. Petra je v podjetju napredovala, pogoji dela so se izboljšali in vzdušje v podjetju je fenomenalno!

Mislim, da je bilo nazornih primerjav dovolj in tudi Petra se ?udi kam smo zabredli. Tako, da vse veleume, ki še vedno mislijo kako nam je postlano z rožicami vabim, da nas obiš?ejo in preživijo nekaj dni na oddelku. Doživetje, povišan pulz in krvni tlak ter prepolna glava vsega zagotovljena :)

zdravstveni delavec

Ko si dlje ?asa v zdravstvu, slišiš in vidiš veliko zgodb, ki nikoli niso prišle v medije. Daljših epilogov in sodnih zaklju?kov pa verjetno tako ali tako ne bi bilo. Lovke tajkunskih in kapitalisti?nih posameznikov sežejo vse do vrhov politike pa do zadnje pisarne malega zdravstvenega doma na periferiji.

Lobiji, farmacija, javna naro?ila in pogodbe so raj za zaslužek. Zakaj bi urejali zdravstveni sistem, uvajali nadzore in sankcije?!? Strogo lo?evali javno in zasebno zdravstvo, ko pa je vse magi?no prepleteno. Zakaj bi nižali cene farmaciji in dobaviteljem, ko pa imajo skorajda vsi vpleteni plus v denarnici. Zakaj bi zgradili nov urgentni blok v nekaj letih, ?e pa ga lahko gradijo 15 let in pri tem ve? posameznikov odli?no ”legalno” zasluži. Da o vodovodu na onkologiji in novih urgentnih centrih ne govorim….

Najlažje je vladati, ?e rajo ”zaposlene v zdravstvu” obremeniš na 130%, jim vzameš osnovne pravice, nižaš pla?e in dodatke, s?asoma jih skregaš med seboj, vsi so pregoreti in to vodi kam? Bolezen? Bolniški stalež? Kolaps sistema? Se kdaj vprašate kako to ob?utijo pacienti in njihovi svojci?  Tonemo deset let nazaj. Duhovi po pisarnah in politika tega ne opazi. To opazimo mi, ki delamo in se vsakodnevno soo?amo z vedno ve?jimi izzivi & težavami.

slika strajk

Vem, ska?em po razli?nih tematikah in pišem o marsi?em vendar je žal vse resni?no. Odlo?ila sem se predstaviti zadeve tudi zaradi sodelavcev in kolegov z razli?nimi profili v zdravstvu. Po pogovorih sem se resni?no zamislila nad situacijo in razmerami v zdravstvu. Omenila bom le nekaj bistvenih zgodb, ki so zaposleni po javnih zdravstvenih ustanovah v osrednji Sloveniji.

BOLNI?AR NEGOVALEC V DOMU STAREJŠIH OB?ANOV

V zadnjem letu mnogo novih nalog in pove?anja obsega dela, ve?je število varovancev in vse ve? nepokretnih. Zmanjšanje števila kadra in materiala za nego. Krpice za intimno nego režemo na pol, ker jih zmanjka. Potrebno je delati skoraj ?udeže, da je varovanec dostojno negovan & oskrbljen. Pono?i sem v službi sama za vso nego, obra?anje, terapijo…vedno ve? je bolniških odsotnosti zato smo stalno v službi. Proste ure in dopust zelo težko izkoristim. Svojci so vedno bolj zahtevni in težko jim dopoveš, da enostavno ni dovolj kadra in materiala…postaja neznosno.


ZDRAVNIK DRUŽINSKE MEDICINE V AMBULANTI

Vedno ve? je pacientov v ambulanti, ki zahtevajo vse ve?…ti pa enostavno nimaš dovolj ?asa za njih. Telefon pregoreva, vmesna dodatna dežurstva med rednim delom, ?asa za malico vse bolj zmanjkuje. Kr?enje materiala in manjša dostopnost do novejših & dražjih oblog ter ostalega materiala. Delo dveh splošnih ambulant hkrati je postala že stalnica. Postajam preobremenjen in vse težje se 100% posvetim vsakemu pacientu. Dodatne obveznosti, pravila, novosti, obrazci, papirologija, zakonske spremembe, presežena kvota pacientov, nadomeš?anja, nadzori, stalne spremembe ZZZS in vedno bolj bolana populacija tako fizi?no kot psihi?no…

borut pahor resevalec (3)

REŠEVALEC NA REŠEVALNI POSTAJI 

Delo reševalca postaja vedno bolj obremenjujo?e. Zakaj?

– (NE)nabavljanje osebnih varovalnih sredstev za primere ebole, pti?je gripe..(maske ffp3, ostale zaš?ite)…

– Var?evanje z obvezilnim materialom & pripomo?ki

– Pove?uje se število reševalnih prevozov in intervencij

– Ve? je nasilnih pacientov, nasilja v družini in ulici ter napadov na reševalce (fizi?no in psihi?no)

– Število ekip je isto kot pred petimi leti, zato ljudje ?akajo dlje & nezadovoljstvo in konflikti so postali vsakodnevna stalnica

– Že tri leta se nisem udeležil nobenega izobraževanja

– Ve? težke opreme za prenos na intervencije, posegov in novosti v oskrbi & vse ve?ji delež nepokretnih, zahtevni in konfliktni svojci

resevanje grki resevalna postaja

Da nam boste spet nižali pla?e, dodatke in pustili stvari zamrznjene…naj vas rešujejo Grki ali pa se rešite sami..zapeljite se po uni?enih cestah do UKCLJ mimo novih sijo?ih garažnih hiš na star urgentni blok, kjer vas bo pri?akala legendarna jugoslovanska postelja in pretesni hodniki ter zmanjšano število pregoretih zaposlenih v zdravstvu. Zra?unajte si koliko stane vsako rešeno ?loveško življenje in premislite kje se ne izpla?a var?evati. Ni težko. Var?evanje s ?loveškimi viri v zdravstvu & sistemom nmp, urgenco in nasploh v bolnišnicah bo prineslo še ve?je stroške, obremenitve, nezadovoljstvo, in kolaps sistema. Mogo?e pa je to glavni interes nekaterih?!?!

FIZIOTERAPEVT V SPLOŠNI BOLNIŠNICI

Naštel bom samo nekaj dejstev:

– Kadrovski manjko ob pove?anem obsegu dela

– Pove?uje se število dodatnih ur zaradi pove?anih bolniških odsotnosti

– Okrnjena sredstva za izobraževanje in novo opremo & aparature

– Uvedba novih pravil, obrazcev, poro?il, sistema..še ve? dodatne papirologije

uniforme-medicinske.jpg

SREDNJA MEDICINSKA SESTRA NA NEGOVALNEM ODDELKU

Kljub vedno ve?ji zasedenosti postelj so nam zmanjšali kader. Pripomo?kov in materiala za zdravstveno nego primanjkuje oz. nabavljajo manj kakovostnega.

Tako se ve?krat zgodi, da se rokavice med nego strgajo..odnosi so naelektreni, vsi so iz?rpani, naveli?ani, pregoreti. Pacienti se po?utijo kot v obratu železarne, saj za njih enostavno zmanjka ?asa. Preve? je obrazcev, beleženj, vnosov v ra?unalnik in ob zmanjšanem številu kadra&bolniških nas je na oddelku tako malo, da moramo biti roboti…druga?e delo ni opravljeno in pacienti niso oskrbljeni…ne vem ve? kam to pelje…

Sogovorniki so obupani, besni, naveli?ani, žalostni in razo?arani. Zna se zgoditi ulica v kolikor se bo stanje še zaostrovalo. Resno razmišljajo o delu v tujini (Avstrija, Nem?ija, Švica, Italija).

Za boljše pogoje dela in 3-5x ve?je pla?ilo v urejenih zdravstvenih sistemih & razmerah. (Vlada) ne zamudite zadnjega vlaka, ko imate zaposlenega še veliko dobrega kadra. Ko bo res vsem dovolj se bo pri?el množi?en beg možganov v tujino. Takrat boste kon?no lahko za?eli zaposlovati poceni tuje delavce. Trgu gradbeništva se bo pridružil še trg zdravstva. Si resni?no tega želite?!?

srca zdravstveni delavci

SKLEPNA MISEL!

“Komur je omogo?eno, se hitro prelevi iz poštenjakarja v praši?ka iz Ihana, lopova pri koritu. Prilika pa? dela tatu,”

Skrajni ?as bi že bil, da sr?no udarite po mizi in odstranite števil?ne brezsr?ne pokvarjene, nesposobne, grabežljive ljudi iz vodilnih funkcij ministrstva, zdravstvenih ustanov in ”praznih pisarn” z nazivi in visoko pla?o. Lovke kapitalisti?ne hobotnice je potrebno za?eti sekati na za?etku, da boste po?asi prišli do glave. Žal se do danes ta Robin Hood še ni našel.

Obstajajo ljudje, ki zdravstveni sistem zelo dobro poznajo in imajo dodelane strategije, popravke in spremembe. Zakaj ne dobijo priložnosti? Odgovor se najbrž skriva v temnih globinah morja…

Za zaklju?ek bi resno apelirala na vejo oblasti naj trezno premislijo o odlo?itvah, da ne bo prepozno.

Vaše zgodbe, razmišljanja in dogodke na temo slovenskega zdravstva lahko pošljete na info@zdravstvena.info

Diskusija in spodnji komentarji so ve? kot dobrodošli! 

huda preventiva

Obvezno branje: 

http://www.iniciativa-zdravnikov.si/

http://www.ohranimo-javno.si/

http://www.delo.si/zgodbe/sobotnapriloga/metanje-denarja-130-000-evrov-skozi-okno.html

http://www.times.si/gospodarstvo/nov-sum-kartelnega-dogovora-zdravnik-erik-brecelj-obupuje–0ce8f5e50c-512c462547.html

http://www.jana.si/2014/09/erik-brecelj-o-zdravstvu2/

http://www.siol.net/priloge/kolumne/alojz_ihan/2014/10/bolnisnice.aspx

http://www.delo.si/mnenja/kolumne/kdo-obvladuje-zdravstvo.html

http://www.delo.si/revolt/zdravstvo/javno-zdravstvo-ndash-gresni-kozel-financne-krize.html

4 replies

Comments are closed.