Jesen življenja

Radi imamo stare katedrale, staro pohištvo, staro zlatnino, stare knjige in slike, toda popolnoma smo pozabili, da so tu stari ljudje lepi. (Lin Jutang)

Rojstvo, otroštvo, mladostništvo, odraslost in naposled starost so del življenja.

So naravni del življenjskega ciklusa narave. Vsako življenjsko obdobje ima svoje zna?ilnosti in naloge, ki jih vsak posameznik udejanja s sebi lastnimi mislimi, ?ustvi in dejanji; to pa ga opredeljuje kot neponovljivo bitje. Zato lahko na to, kako se bo vsak od nas postaral v veliki meri vplivamo sami.

Vedno boljša zdravstvena oskrba in življenjski pogoji so povzro?ili, da ljudje živimo dlje in se veliko bolj zavedamo jeseni našega življenja. Zato, dragi starostniki ne dovolite, da vam to lepo obdobje mine brez nekega globljega cilja.

Hiter tempo je povzro?il, da mladi mogo?e nimajo ve? toliko ?asa za vas in vaše potrebe. Ne dovolite si, da bi se zaradi tega po?utili nekoristne in osamljene. Zavedajte se, da leta ne pomenijo dejanske starosti vašega uma in želje po dogodivš?inah. Izkoristite ure, ko so vaši bližnji v službah, šolah in po opravkih ter se posvetite svojim ciljem.

Mogo?e ste si vedno želeli nau?iti se dela z ra?unalnikom, ali pa je bila vaša skrita želja te?aj tujega jezika… Zakaj pa ne? Obdobje v katerem se nahajate je idealno za izpolnitev vaših hrepenenj. ?as imate, domišljijo in proste roke pa tudi.

Prejšnji teden je bil teden Evrope 2012, s katerim so obeležili leto aktivnega staranja in medgeneracijske solidarnosti. V hiši EU v Ljubljani so potekale brezpla?ne delavnice ra?unalništva za starejše. Seznanili so jih z osnovami dela z ra?unalnikom.

Veliko se dogaja na podro?ju aktivnega vklju?evanja starostnika v okolje. Mišljenje javnosti se spreminja in zavedamo se, da je vedno ve? stare populacije in da starostniki niso nekoristni. Medgeneracijsko sožitje je pomemben korak k uspešni socializaciji starostnika.

Dejana Bradari?

TZN, org.soc.mreže