Gorenjska je bogatejša za novo Fakulteto za zdravstvo Jesenice

brosura mag

Visoki šoli za zdravstveno nego Jesenice, ki je bila akreditirana septembra 2006, je v letu 2014 uspelo preoblikovanje v Fakulteto za zdravstvo Jesenice (FZJ). Postopek preoblikovanja je tekel od 2011 naprej. Postati fakulteta pomeni, da visokošolski zavod izkazuje zadostno stopnjo razvitosti raziskovalnega dela na akreditirani znanstveni disciplini delovanja (zdravstvo) in kakovostne domače in mednarodne znanstvene objave. Izkazati je potrebno visoko kakovost dela na obstoječih akreditiranih študijskih programih, upravičiti obstoj le teh glede na potrebe trga, utemeljiti sposobnosti za razvoj univerzitetnih programov in doktorskega študija. Status fakultete omogoča akreditacijo študijskih programov na vseh Bolonjskih stopnjah, daje večje priložnosti za povezovanje na področju raziskovanja, razvoja doktorskega študija in raziskovalnega dela v Sloveniji in mednarodno.

 

Zakaj Å¡tudirati na Fakulteti za zdravstvo Jesenice?

Podlaga za ustanovitev prejšnje visoke šole, danes fakultete je bila nacionalna raziskava Inštituta za varovanje zdravja (danes Nacionalni inštitut za javno zdravje) v letu 2004, ki je pokazala na deficit v izobraževanju diplomiranih medicinskih sester in potrebo po ustanovitvi četrte šole na tem področju v Sloveniji. Pobuda Občine Jesenice za ustanovitev šole je bila podprta z vsemi zdravstvenimi zavodi v Gorenjski regiji in Osrednjeslovenski regiji, pobudo sta podprla Ministrstvo za zdravje in Zbornica zdravstvene in babiške nege, šoli je bila decembra 2006 dodeljena koncesija za 70 vpisnih mest za študijski program prve stopnje Zdravstvena nega, ki ga izvaja od študijskega leta 2007/2008 naprej.

Fakulteta je tesno povezana z zdravstvenimi zavodi obeh regij in ima trenutno 125 diplomantov diplomiranih medicinskih sester / diplomiranih zdravstvenikov, od tega 64 rednih in 61 izrednih in 9 magistrov zdravstvene nege. Zaposljivost diplomantov na študiju prve stopnje je v prvih šestih mesecih po diplomi 95 %. Delodajalci diplomante prepoznavajo po visokem nivoju znanja, klinični usposobljenosti in ustrezno razviti profesionalni drži, kamor sodijo poklicna etika, razumevanje raziskovanja, na dokazih podprtega dela, lastna odgovornosti za poklicno delo idr. Delodajalci fakulteti priznavajo  prispevek za razvoj kakovostnega pedagoškega procesa, ki v 50 % ur študijskega programa prve stopnje Zdravstvena nega (VS) poteka v učnih bazah Gorenjske in Osrednjeslovenske regije. Fakulteta se zavzema, da so mentorji ustrezno izobraženi, informirani in da imajo podporo s strani fakultete. Pomembna dimenzija je tudi ta, da  fakulteta razvija raziskovalno jedro v povezovanju z učnimi bazami in je uspešna na raziskovalnih razpisih v Slovenije in EU ter s tem zagotavlja kakovostne pogoje za pedagoški proces in razvoj visokošolskih učiteljev ter na ta način zmanjšuje pritiske na finančno poslovanje, ki so posledica gospodarske krize in ZUJF-a. Cilj FZJ je doseči znanje diplomantov na nivoju mednarodne primerljivosti, saj gre za reguliran poklic v okviru EU, diplomant mora biti  varen za pacienta in zdravstveni sistem, zato je prehodnost v višji letnik regulirana glede na dokazano znanje študentov in ne na ekonomske dejavnike fakultete. FZJ se izkazuje kot dobra blagovna znamka, ki jo delodajalci cenijo. Informacije o vpisu na program prve stopnje Zdravstvena nega (VS) so dostopne na www.fzj.si.

 

Fakulteta od 2009 izvaja tudi kakovosten magistrski študij zdravstvene nege (mag./2l.), ki je v zdravstvenih zavodih prepoznan kot kakovosten, projekti in magistrska dela pa pomembno prispevajo k razvoju stroke zdravstvene nege in širše (kakovost v zdravstvu, javno zdravje). Študijski program za redni študij žal ni koncesioniran s strani države. Kljub temu je fakulteta za študijsko leto 2014/2015 sprejela odločitev, da razpiše tudi redni magistrski študij zdravstvene nege. Poslanstvo FZJ je, da znanja, pridobljena z raziskovanjem, prenaša na študente, kar je smisel akademskega razvoja fakultete, zlasti je to pomembno za programe na drugi bolonjski stopnji, zato odločitev za razpis rednega magistrskega študija.

Razpisanih je 30 mest za redni študij, ki se bo izvajal na sedežu FZJ na Jesenicah in 20 mest za izredni študij, ki se bo izvajal v Študijskem središču v Ljubljani. Več informacij o vpisu je dostopnih na spletni strani www.fzj.si. Sredstva za redni študij so bila pridobljena z intenzivnim raziskovalnim in razvojnim delom ter uspešnostjo na raziskovalnih razpisih. Fakulteta izvaja odgovoren management in kljub temu, da ni posluha s strani politike za financiranje druge stopnje, mora FZJ narediti največ v danih možnostih, da omogoči tudi vertikalo lastnim diplomantom in vsem tistim, ki želijo diplomirati na mednarodno primerljivem magistrskem študiju zdravstvene nege. Študenti bodo imeli možnost, da bodo sredstva za šolnino na rednem, ki znaša 800 EUR in izrednem, ki znaša 2500 EUR na študijsko leto, pridobili s prijavo na štipendijske sheme nekaterih Gorenjskih občin. Več informacij o tem bo objavljenih v lokalnih glasilih občin.

Fakulteta upa in javno tudi deluje na način, da bo država pričela dodeljevati koncesije  na podlagi merjenja kakovosti izvedbe študijskih programov, njihove mednarodno primerljivost in doprinosa fakultete k razvoju znanstvene discipline v državi, za katero je akreditirana. Pomembno je preverjanje kompetenc diplomantov akreditiranih magistrskih programov s sedmo ravnjo kompetenc Evropskega kvalifikacijskega okvira in standardi mednarodnih agencij  na področju kakovosti v visokem šolstvu ter pričakovanimi splošnimi in specialnimi kompetencami na sedmi ravni izobraževanja. Študenti, ki želijo biti karierno uspešni, morajo tudi razmišljati, kje diplomirajo in kje bodo pridobili znanja na magistrski ravni. Prav tako morajo delodajalci začeti razmišljati, kakšna znanja morajo imeti njihovi zaposleni za spoprijemanje z novimi izzivi in potrebami v zdravstveni obravnavi in katera fakulteta se približa njihovim pričakovanjem.

 

Kakšne aktivnosti lahko od fakultete pričakujemo v prihodnosti?

FZJ je v postopku mednarodne akreditacije pri nemški agenciji  Akkreditierungsagentur im Bereich Gesundheit und Soziales – AHPGS e.V., ki je članica  European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA). S pridobitvijo mednarodne akreditacije fakulteta dosega cilje, ki jih ima zastavljene na področju doseganja odličnosti. Fakulteta se podaja tudi na pot doseganja priznanja RS za Poslovno odličnost in izdelave nacionalnih kazalnikov za izobraževanje na študijskem programu prve stopnje Zdravstvena nega. Na področju razvoja študijskih programov je v postopku akreditacije na NAKVIS-u nov magistrski študij Promocija zdravja, fakulteta pripravlja več podiplomskih specialističnih programov na področju zdravstvene nege in širše, magistrski študij s področja kakovosti in varnosti ter se intenzivno pripravlja na akreditacijo doktorskega študija v sodelovanju s partnerskimi zavodi v RS in izven.

Vabljeni, da obiščete spletno stran Fakultete za zdravstvo Jesenice http://www.fzj.si in se odločite za študij na fakulteti. Diplomanti fakultete so prepoznani, cenjeni in zaposljivi.

 

Izr. prof. dr. Brigita Skela Savič

Dekanja