Fakulteta za zdravstvo Jesenice

FZJ_baner 2015_v3_s2

Fakulteta za zdravstvo Jesenice (FZJ) je mlada, sodobna in ambiciozna fakulteta. Izvajamo dva študijska programa, visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Zdravstvena nega (VS), ki je usklajen z EU direktivo za regulirane poklice ter študijski program druge stopnje (mag./2I.) Zdravstvena nega. V postopku priprave in akreditacije so še drugi programi. Študijski programi FZJ so mednarodno primerljivi in so odgovor na zdravstvene potrebe prebivalstva ter vključujejo sodobne pristope na področju zdravstvene obravnave in organiziranja zdravstvenega sistema.

POSLANSTVO, VIZIJA IN VREDNOTE FZJ

Poslanstvo: Ustvarjamo, posredujemo in razširjamo znanja za zagotavljanje kakovostne, varne in učinkovite zdravstvene obravnave.

Vizija 2020: Vodilna fakulteta na področju izobraževanja, raziskovanja in mednarodnega povezovanja v zdravstveni negi, promociji zdravja, managementu in kakovosti v zdravstvu.

Vrednote: Temeljne vrednote na katerih gradimo kulturo FZJ so partnerstvo, znanje in razvoj.

AKR_1274

Temeljna usmeritev fakultete je kakovostno in mednarodno primerljivo izvajanje vseh dejavnosti FZJ. Že od začetka delovanja smo vzpostavili evalvacijo pedagoškega dela in podpornih procesov. Sledili smo Standardom in smernicam za zagotavljanje kakovosti v evropskem visokošolskem prostoru. Maja 2012 smo s strani Slovenskega inštituta za kakovost pridobili standarda ISO 9001:2008 in Kakovost za prihodnost vzgoje in izobraževanja (KzP MODEL:2008), kar nas umešča v skupino visokošolskih zavodov, ki imajo urejen in certificiran sistem vodenja kakovosti. V letu 2015 smo naše delovanje dali v presojo po modelu Poslovne odličnosti, oba študijska programa na področju zdravstvene nege pa v mednarodno akreditacijo.

VABILO K VPISU 2015/2016

Fakulteta je strateško usmerjena v mednarodno sodelovanje. Ker želimo nenehno izboljševati kakovost pedagoškega in raziskovalnega dela na mednarodni ravni, se povezujemo s primerljivimi visokošolskimi zavodi v tujini. FZJ ima danes sklenjenih več kot 22 mednarodnih medinstitucionalnih sporazumov s tujimi fakultetami, ki poleg raziskovalnega in razvojnega dela omogočajo izmenjave pedagoškega osebja in študentov. Izmenjave študentov potekajo v okviru programa Erasmus+ in programa Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma.

Študentom na obeh stopnjah študija omogočamo in jih spodbujamo k mednarodnim izmenjavam.

 

Raziskovalno delo je temelj razvoja novih študijskih programov in prenove obstoječih. Fakulteta z raziskovalnim delom pomembno prispeva k razvoju zdravstvene nege v Sloveniji. V sedmih letih smo uspešno sodelovali v 12 mednarodnih raziskovalnih in razvojnih projektov ter 18-ih nacionalnih razvojnih projektih. Naša raziskovalna področja so: klinično delo v zdravstveni negi, profesionalizacija zdravstvene nege, sodobni pristopi v zdravstveni negi, promocija zdravja, kakovost in varnost, management sprememb v zdravstvu, visokošolsko izobraževanje v zdravstveni negi in zdravstvu, družbeni vidiki zdravja in zdravstva.

AKR_1325

V današnjem času se s pridobljeno diplomo prične kontinuirano profesionalno izobraževanje, lahko rečemo, da se izobraževanje »šele dobro začne«. Zato na Fakulteti za zdravstvo Jesenice že od leta 2007 deluje Center za vseživljenjsko učenje, karierno svetovanje, tutorstvo in mentorstvo (Center). Center izvaja izobraževanja s področja integriranega delovanja za vse poklicne skupine v zdravstvu.

 

Kaj je tisto, kar govori o naši kakovosti?

 

 • Zaposljivost diplomantov je več kot 90 % v Å¡estih mesecih po diplomi.
 • Imamo več kot 20 učnih baz in več kot 570 kliničnih mentorjev na treh nivojih zdravstvenega sistema.
 • Razvili smo edinstven model kliničnega mentorstva, ki ima veliko podporo v učnih bazah.
 • Ustvarjamo odlične sinergije sodelovanja med fakulteto in kliničnimi okolji ter v mednarodnem prostoru.
 • Smo edina fakulteta na področju zdravstva, ki ima uveden sistem kakovosti po ISO 9001:2008 in po modelu Kakovost za prihodnost vzgoje in izobraževanja.
 • Smo prva fakulteta na področju zdravstva, ki podeljuje nagrado Naj mentor po izboru Å¡tudentov.
 • Smo pobudniki in organizatorji 1. Å¡tudentske konference Å¡tudentov zdravstvenih ved, izvedene leta 2009 na Jesenicah, ki je v Sloveniji postala tradicionalna.
 • Leta 2011 smo razvili prisego Angele BoÅ¡kin za diplomante zdravstvene nege, ki jo je Zbornica zdravstvene in babiÅ¡ke nege predlagala kot nacionalno prisego.
 • Z uvajanjem in razvojem strokovnih in znanstvenih srečanj dosegamo razvoj znanj in izmenjavo dobrih praks Slovenije in v tujini.
 • NaÅ¡i magistrski Å¡tudenti izkazujejo odlične rezultate v publiciranju svojega raziskovalnega dela.
 • Od samega začetka delovanja izpostavljamo in zagovarjamo pomen kakovosti v izobraževanju v zdravstveni negi na vseh stopnja izobraževanja ter pomembnost mednarodne primerljivosti.

 

VABILO K VPISU 2015/2016

 

VISOKOÅ OLSKI Å TUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE ZDRAVSTVENA NEGA (VS)

Zakaj izbrati poklic diplomirana medicinska sestra, diplomirani zdravstvenik?

Poklic diplomirana medicinska sestra/diplomirani zdravstvenik je v Evropski uniji reguliran poklic. Značilna zanj je dinamičnost, skrb za sočloveka tako v fazi zdravja, kot bolezni in prinaša veliko poklicnega zadovoljstva. Obenem je med zelo iskanimi poklici. Ne le na Gorenjskem, ne le v Sloveniji, tudi v drugih Evropskih državah.

 

Prepričani smo, da boste kot diplomanti FZJ sprejeti z odprtimi rokami. Å e zlasti, ker zdravstvene ustanove vedo, da iz naÅ¡e fakultete prihajajo odlično usposobljeni in motivirani posamezniki, ki znajo in želijo delati s pacienti, so usposobljeni za sodelovanje v postopkih diagnostike in zdravljenja pacientov, lajÅ¡anja simptomov bolezni in stranskih učinkov zdravljenja ter krepitev pacientove neodvisnosti v osnovnih življenjskih aktivnostih. Ob tem pa nenehno – v času bolezni in zdravja, od rojstva, pa vse do smrti – v skrbi za posameznike, kot glasniki zdravja vstopajo tudi v njihove družine in Å¡irÅ¡o družbo. S ciljem spodbujanja zdravega načina življenja in preprečevanja bolezni lahko diplomirana medicinska sestra/diplomirani zdravstvenik prevzema tudi aktivno vlogo zagovornika, svetovalca, učitelja, vodje, raziskovalca, sooblikovalca zdravstvene politike in zdravstvenih sistemov.

AKR_1356

Visokošolski študijski program prve stopnje Zdravstvena nega (VS) je program, kjer se oblikuje temeljni profil nosilca zdravstvene nege. Program je mednarodno primerljiv, usklajen z direktivo 2005/36/ES in dopolnitvami le te sprejete v 2013 ter Bolonjskim procesom. Odlikuje ga inovativnost, ki poleg izbirnosti ponuja široko obravnavo aktualne zdravstvene problematike populacije in zdravstva kot sistema.

Študij v skladu z EU direktivo za regulirane poklice traja tri leta in obsega 4600 ur teoretičnega in praktičnega izobraževanja. Ob uskladitvi z Bolonjsko prenovo tako celoten študijski program, ki vključuje tudi individualno delo študenta, obsega 5400 ur. Program se izvaja v obliki predavanj, seminarjev, kabinetnih vaj, klinične prakse in individualnega dela študenta. Polovico programa, predpisanega z EU direktivo (2300 ur), predstavlja klinična praksa, ki poteka neposredno v kliničnem okolju ob pacientu pod mentorstvom kliničnih mentorjev v učnih bazah ter visokošolskih učiteljev fakultete, ki so tudi koordinatorji klinične prakse.

Študijski program ima 180 ECTS (Evropski prenosni kreditni sistem), pri čemer 10 ECTS prinese diplomsko delo.

 

Kompetence in sposobnost

Splošne kompetence poklica so definirane kot preventivne in zdravstveno-vzgojne naloge, naloge v zvezi s procesno obravnavo pacientovih potreb po zdravstveni negi, prevzemanje nalog v diagnostično-terapevtskem procesu, koordinacijske naloge, poročanje in dokumentiranje ter naloge s področja razvoja prakse. Kot nosilec/nosilka stroke zdravstvene nege boste delovali v timu in boste odgovorni za negovalni proces in proces dodelitve pacienta članom tima zdravstvene nege (negovalni tim).

 

FZJ_baner 2015_v3_s2

VISOKOÅ OLSKI Å TUDIJSKI PROGRAM DRUGE STOPNJE ZDRAVSTVENA NEGA

Zakaj izbrati magistrski Å¡tudij zdravstvene nege?

Študijski program druge stopnje Zdravstvena nega (mag./2l.) je odziv na zdravstvene potrebe sodobne družbe, ko pacient potrebuje celostno obravnavo, družba pa približevanje zdravemu in bolnemu človeku v okolju, v katerem živi. Pomembno vlogo pri doseganju celostne obravnave v prihodnosti bodo imeli izobraženi izvajalci zdravstvene nege, ki sledijo potrebam pacienta, svojcev in celotne družbe.

Magister/magistrica zdravstvene nege je strokovnjak/inja v zdravstveni negi, ki s končanim izobraževanjem na drugi Bolonjski stopnji pridobi kompetence in sposobnosti za zahtevnejše oblike dela v zdravstveni negi. Osnova za delovanje na tej ravni je znanje o raziskovanju, razumevanje na dokazih podprtega dela in uporaba le tega v praksi, odgovornost za spremljanje lastnega dela, aktivno delovanje na področju kakovosti in varnosti, klinično raziskovanje, sodelovanje v širših raziskovalnih skupinah in vključevanje v izobraževalni in pedagoški proces.

 

Å tudijski program

Študijski program druge stopnje Zdravstvena nega (mag./2I.) je nadgradnja visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Zdravstvena nega in je oblikovan v skladu z bolonjskimi usmeritvami. Sestavljen je iz obveznih in izbirnih predmetov ter iz magistrskega dela. Ovrednoten je s 120 ECTS (Evropski prenosni kreditni sistem). Od tega z obveznimi predmeti pridobite 60 ECTS, z izbirnimi vsebinami 40 ECTS, s pripravo in zagovorom magistrskega dela pa 20 ECTS. Program je v prvem letniku usmerjen v temeljne kompetence na področju raziskovanja in na dokazih podprtega delovanja, v razumevanje teoretičnih konceptov delovanja v zdravstveni negi, etiki in managementu. V drugem letniku študija ponuja veliko mero izbire, zato bo obilo priložnosti za vaš karierni razvoj v smeri povezovanja teorije, prakse in raziskovanja ter poglobitve določenih specialnih področij, ki so usmerjena v probleme sodobne družbe ter pridobivanju novih znanja na področju dela z ljudmi in spremljanja kakovosti in varnosti v zdravstvu. Izbirnih predmetov je 18 in so aktualni ter omogočajo pridobitev sodobnih znanj. Študent izbere štiri izbirne predmete.

AKR_1628

Kompetence in sposobnosti

V okviru študijskega programa boste razvili višji nivo znanj, kompetenc in sposobnosti, s katerimi boste kreirali in vodili zdravstveno nego in oskrbo, ki se bo sposobna primerno odzivati na kompleksne in spreminjajoče se potrebe prebivalstva. Ob zaključku študijskega programa boste kompetentni eksperti, klinični raziskovalci, nosilci sprememb, sodobni vodje, ustvarjalni sodelavci, koordinatorji, reševalci problemov in inovatorji, kar so ključne dimenzije znanj in sposobnosti za zagotavljanje kakovostne zdravstvene nege in oskrbe.

Fakulteta za zdravstvo Jesenice je v središču Jesenic, na naslovu Spodnji Plavž 3, v neposredni bližini Splošne bolnišnice Jesenice. Čakajo vas sodobno opremljeni prostori, prilagojeni študijskim potrebam študentov zdravstvene nege. Na šoli je tudi knjižnica, ki je dobro založena s strokovno literaturo, periodiko, priznanimi mednarodnimi publikacijami in drugimi viri, ki jih potrebujete za svoj študij.

VABILO K VPISU 2015/2016