Fakulteta za zdravstvo Jesenice

FZJ_baner 2015_v3_s2

Fakulteta za zdravstvo Jesenice (FZJ) je mlada, sodobna in ambiciozna fakulteta. Izvajamo dva študijska programa, visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Zdravstvena nega (VS), ki je usklajen z EU direktivo za regulirane poklice ter študijski program druge stopnje (mag./2I.) Zdravstvena nega. V postopku priprave in akreditacije so še drugi programi. Študijski programi FZJ so mednarodno primerljivi in so odgovor na zdravstvene potrebe prebivalstva ter vklju?ujejo sodobne pristope na podro?ju zdravstvene obravnave in organiziranja zdravstvenega sistema.

POSLANSTVO, VIZIJA IN VREDNOTE FZJ

Poslanstvo: Ustvarjamo, posredujemo in razširjamo znanja za zagotavljanje kakovostne, varne in u?inkovite zdravstvene obravnave.

Vizija 2020: Vodilna fakulteta na podro?ju izobraževanja, raziskovanja in mednarodnega povezovanja v zdravstveni negi, promociji zdravja, managementu in kakovosti v zdravstvu.

Vrednote: Temeljne vrednote na katerih gradimo kulturo FZJ so partnerstvo, znanje in razvoj.

AKR_1274

Temeljna usmeritev fakultete je kakovostno in mednarodno primerljivo izvajanje vseh dejavnosti FZJ. Že od za?etka delovanja smo vzpostavili evalvacijo pedagoškega dela in podpornih procesov. Sledili smo Standardom in smernicam za zagotavljanje kakovosti v evropskem visokošolskem prostoru. Maja 2012 smo s strani Slovenskega inštituta za kakovost pridobili standarda ISO 9001:2008 in Kakovost za prihodnost vzgoje in izobraževanja (KzP MODEL:2008), kar nas umeš?a v skupino visokošolskih zavodov, ki imajo urejen in certificiran sistem vodenja kakovosti. V letu 2015 smo naše delovanje dali v presojo po modelu Poslovne odli?nosti, oba študijska programa na podro?ju zdravstvene nege pa v mednarodno akreditacijo.

VABILO K VPISU 2015/2016

Fakulteta je strateško usmerjena v mednarodno sodelovanje. Ker želimo nenehno izboljševati kakovost pedagoškega in raziskovalnega dela na mednarodni ravni, se povezujemo s primerljivimi visokošolskimi zavodi v tujini. FZJ ima danes sklenjenih ve? kot 22 mednarodnih medinstitucionalnih sporazumov s tujimi fakultetami, ki poleg raziskovalnega in razvojnega dela omogo?ajo izmenjave pedagoškega osebja in študentov. Izmenjave študentov potekajo v okviru programa Erasmus+ in programa Finan?nega mehanizma EGP in Norveškega finan?nega mehanizma.

Študentom na obeh stopnjah študija omogo?amo in jih spodbujamo k mednarodnim izmenjavam.

 

Raziskovalno delo je temelj razvoja novih študijskih programov in prenove obstoje?ih. Fakulteta z raziskovalnim delom pomembno prispeva k razvoju zdravstvene nege v Sloveniji. V sedmih letih smo uspešno sodelovali v 12 mednarodnih raziskovalnih in razvojnih projektov ter 18-ih nacionalnih razvojnih projektih. Naša raziskovalna podro?ja so: klini?no delo v zdravstveni negi, profesionalizacija zdravstvene nege, sodobni pristopi v zdravstveni negi, promocija zdravja, kakovost in varnost, management sprememb v zdravstvu, visokošolsko izobraževanje v zdravstveni negi in zdravstvu, družbeni vidiki zdravja in zdravstva.

AKR_1325

V današnjem ?asu se s pridobljeno diplomo pri?ne kontinuirano profesionalno izobraževanje, lahko re?emo, da se izobraževanje »šele dobro za?ne«. Zato na Fakulteti za zdravstvo Jesenice že od leta 2007 deluje Center za vseživljenjsko u?enje, karierno svetovanje, tutorstvo in mentorstvo (Center). Center izvaja izobraževanja s podro?ja integriranega delovanja za vse poklicne skupine v zdravstvu.

 

Kaj je tisto, kar govori o naši kakovosti?

 

 • Zaposljivost diplomantov je ve? kot 90 % v šestih mesecih po diplomi.
 • Imamo ve? kot 20 u?nih baz in ve? kot 570 klini?nih mentorjev na treh nivojih zdravstvenega sistema.
 • Razvili smo edinstven model klini?nega mentorstva, ki ima veliko podporo v u?nih bazah.
 • Ustvarjamo odli?ne sinergije sodelovanja med fakulteto in klini?nimi okolji ter v mednarodnem prostoru.
 • Smo edina fakulteta na podro?ju zdravstva, ki ima uveden sistem kakovosti po ISO 9001:2008 in po modelu Kakovost za prihodnost vzgoje in izobraževanja.
 • Smo prva fakulteta na podro?ju zdravstva, ki podeljuje nagrado Naj mentor po izboru študentov.
 • Smo pobudniki in organizatorji 1. študentske konference študentov zdravstvenih ved, izvedene leta 2009 na Jesenicah, ki je v Sloveniji postala tradicionalna.
 • Leta 2011 smo razvili prisego Angele Boškin za diplomante zdravstvene nege, ki jo je Zbornica zdravstvene in babiške nege predlagala kot nacionalno prisego.
 • Z uvajanjem in razvojem strokovnih in znanstvenih sre?anj dosegamo razvoj znanj in izmenjavo dobrih praks Slovenije in v tujini.
 • Naši magistrski študenti izkazujejo odli?ne rezultate v publiciranju svojega raziskovalnega dela.
 • Od samega za?etka delovanja izpostavljamo in zagovarjamo pomen kakovosti v izobraževanju v zdravstveni negi na vseh stopnja izobraževanja ter pomembnost mednarodne primerljivosti.

 

VABILO K VPISU 2015/2016

 

VISOKOŠOLSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE ZDRAVSTVENA NEGA (VS)

Zakaj izbrati poklic diplomirana medicinska sestra, diplomirani zdravstvenik?

Poklic diplomirana medicinska sestra/diplomirani zdravstvenik je v Evropski uniji reguliran poklic. Zna?ilna zanj je dinami?nost, skrb za so?loveka tako v fazi zdravja, kot bolezni in prinaša veliko poklicnega zadovoljstva. Obenem je med zelo iskanimi poklici. Ne le na Gorenjskem, ne le v Sloveniji, tudi v drugih Evropskih državah.

 

Prepri?ani smo, da boste kot diplomanti FZJ sprejeti z odprtimi rokami. Še zlasti, ker zdravstvene ustanove vedo, da iz naše fakultete prihajajo odli?no usposobljeni in motivirani posamezniki, ki znajo in želijo delati s pacienti, so usposobljeni za sodelovanje v postopkih diagnostike in zdravljenja pacientov, lajšanja simptomov bolezni in stranskih u?inkov zdravljenja ter krepitev pacientove neodvisnosti v osnovnih življenjskih aktivnostih. Ob tem pa nenehno – v ?asu bolezni in zdravja, od rojstva, pa vse do smrti – v skrbi za posameznike, kot glasniki zdravja vstopajo tudi v njihove družine in širšo družbo. S ciljem spodbujanja zdravega na?ina življenja in prepre?evanja bolezni lahko diplomirana medicinska sestra/diplomirani zdravstvenik prevzema tudi aktivno vlogo zagovornika, svetovalca, u?itelja, vodje, raziskovalca, sooblikovalca zdravstvene politike in zdravstvenih sistemov.

AKR_1356

Visokošolski študijski program prve stopnje Zdravstvena nega (VS) je program, kjer se oblikuje temeljni profil nosilca zdravstvene nege. Program je mednarodno primerljiv, usklajen z direktivo 2005/36/ES in dopolnitvami le te sprejete v 2013 ter Bolonjskim procesom. Odlikuje ga inovativnost, ki poleg izbirnosti ponuja široko obravnavo aktualne zdravstvene problematike populacije in zdravstva kot sistema.

Študij v skladu z EU direktivo za regulirane poklice traja tri leta in obsega 4600 ur teoreti?nega in prakti?nega izobraževanja. Ob uskladitvi z Bolonjsko prenovo tako celoten študijski program, ki vklju?uje tudi individualno delo študenta, obsega 5400 ur. Program se izvaja v obliki predavanj, seminarjev, kabinetnih vaj, klini?ne prakse in individualnega dela študenta. Polovico programa, predpisanega z EU direktivo (2300 ur), predstavlja klini?na praksa, ki poteka neposredno v klini?nem okolju ob pacientu pod mentorstvom klini?nih mentorjev v u?nih bazah ter visokošolskih u?iteljev fakultete, ki so tudi koordinatorji klini?ne prakse.

Študijski program ima 180 ECTS (Evropski prenosni kreditni sistem), pri ?emer 10 ECTS prinese diplomsko delo.

 

Kompetence in sposobnost

Splošne kompetence poklica so definirane kot preventivne in zdravstveno-vzgojne naloge, naloge v zvezi s procesno obravnavo pacientovih potreb po zdravstveni negi, prevzemanje nalog v diagnosti?no-terapevtskem procesu, koordinacijske naloge, poro?anje in dokumentiranje ter naloge s podro?ja razvoja prakse. Kot nosilec/nosilka stroke zdravstvene nege boste delovali v timu in boste odgovorni za negovalni proces in proces dodelitve pacienta ?lanom tima zdravstvene nege (negovalni tim).

 

FZJ_baner 2015_v3_s2

VISOKOŠOLSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM DRUGE STOPNJE ZDRAVSTVENA NEGA

Zakaj izbrati magistrski študij zdravstvene nege?

Študijski program druge stopnje Zdravstvena nega (mag./2l.) je odziv na zdravstvene potrebe sodobne družbe, ko pacient potrebuje celostno obravnavo, družba pa približevanje zdravemu in bolnemu ?loveku v okolju, v katerem živi. Pomembno vlogo pri doseganju celostne obravnave v prihodnosti bodo imeli izobraženi izvajalci zdravstvene nege, ki sledijo potrebam pacienta, svojcev in celotne družbe.

Magister/magistrica zdravstvene nege je strokovnjak/inja v zdravstveni negi, ki s kon?anim izobraževanjem na drugi Bolonjski stopnji pridobi kompetence in sposobnosti za zahtevnejše oblike dela v zdravstveni negi. Osnova za delovanje na tej ravni je znanje o raziskovanju, razumevanje na dokazih podprtega dela in uporaba le tega v praksi, odgovornost za spremljanje lastnega dela, aktivno delovanje na podro?ju kakovosti in varnosti, klini?no raziskovanje, sodelovanje v širših raziskovalnih skupinah in vklju?evanje v izobraževalni in pedagoški proces.

 

Študijski program

Študijski program druge stopnje Zdravstvena nega (mag./2I.) je nadgradnja visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Zdravstvena nega in je oblikovan v skladu z bolonjskimi usmeritvami. Sestavljen je iz obveznih in izbirnih predmetov ter iz magistrskega dela. Ovrednoten je s 120 ECTS (Evropski prenosni kreditni sistem). Od tega z obveznimi predmeti pridobite 60 ECTS, z izbirnimi vsebinami 40 ECTS, s pripravo in zagovorom magistrskega dela pa 20 ECTS. Program je v prvem letniku usmerjen v temeljne kompetence na podro?ju raziskovanja in na dokazih podprtega delovanja, v razumevanje teoreti?nih konceptov delovanja v zdravstveni negi, etiki in managementu. V drugem letniku študija ponuja veliko mero izbire, zato bo obilo priložnosti za vaš karierni razvoj v smeri povezovanja teorije, prakse in raziskovanja ter poglobitve dolo?enih specialnih podro?ij, ki so usmerjena v probleme sodobne družbe ter pridobivanju novih znanja na podro?ju dela z ljudmi in spremljanja kakovosti in varnosti v zdravstvu. Izbirnih predmetov je 18 in so aktualni ter omogo?ajo pridobitev sodobnih znanj. Študent izbere štiri izbirne predmete.

AKR_1628

Kompetence in sposobnosti

V okviru študijskega programa boste razvili višji nivo znanj, kompetenc in sposobnosti, s katerimi boste kreirali in vodili zdravstveno nego in oskrbo, ki se bo sposobna primerno odzivati na kompleksne in spreminjajo?e se potrebe prebivalstva. Ob zaklju?ku študijskega programa boste kompetentni eksperti, klini?ni raziskovalci, nosilci sprememb, sodobni vodje, ustvarjalni sodelavci, koordinatorji, reševalci problemov in inovatorji, kar so klju?ne dimenzije znanj in sposobnosti za zagotavljanje kakovostne zdravstvene nege in oskrbe.

Fakulteta za zdravstvo Jesenice je v središ?u Jesenic, na naslovu Spodnji Plavž 3, v neposredni bližini Splošne bolnišnice Jesenice. ?akajo vas sodobno opremljeni prostori, prilagojeni študijskim potrebam študentov zdravstvene nege. Na šoli je tudi knjižnica, ki je dobro založena s strokovno literaturo, periodiko, priznanimi mednarodnimi publikacijami in drugimi viri, ki jih potrebujete za svoj študij.

VABILO K VPISU 2015/2016