Fakulteta za zdravstvo Jesenice

M1-07

Fakulteta za zdravstvo Jesenice (FZJ) je mlada, sodobna in ambiciozna fakulteta. Izvajamo visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Zdravstvena nega (VS) in dva študijska programa na drugi stopnji, to sta strokovna magisterija Zdravstvena nega (mag./2I.) in Promocija zdravja (mag./2l.).

Študijski programi FZJ so mednarodno primerljivi in so odgovor na zdravstvene potrebe prebivalstva ter vključujejo sodobne pristope na področju zdravstvene obravnave in organiziranja zdravstvenega sistema.

Visokošolski učitelji in njihovi sodelavci so aktivni razvijalci in raziskovalci strokovnih področij in v izvedbo študijskih programov vnašajo nove smernice in nenehno posodabljajo teoretične in praktične vsebine predmetov.

POSLANSTVO, VIZIJA IN VREDNOTE FZJ

Poslanstvo: Ustvarjamo, posredujemo in razširjamo znanja za zagotavljanje kakovostne, varne in učinkovite zdravstvene obravnave.

Vizija 2020: Vodilna fakulteta na področju izobraževanja, raziskovanja in mednarodnega povezovanja v zdravstveni negi, promociji zdravja, managementu in kakovosti v zdravstvu.

Vrednote: Temeljne vrednote na katerih gradimo kulturo FZJ so partnerstvo, znanje in razvoj.

fvz jesenice

Temeljna usmeritev fakultete je kakovostno in mednarodno primerljivo izvajanje vseh dejavnosti FZJ. Že od začetka delovanja smo vzpostavili evalvacijo pedagoškega dela in podpornih procesov. Sledili smo Standardom in smernicam za zagotavljanje kakovosti v evropskem visokošolskem prostoru. Maja 2012 smo s strani Slovenskega inštituta za kakovost pridobili standarda ISO 9001:2008 in Kakovost za prihodnost vzgoje in izobraževanja (KzP MODEL:2008), kar nas umešča v skupino visokošolskih zavodov, ki imajo urejen in certificiran sistem vodenja kakovosti. Leto 2015 se lahko zapiše kot leto kronskih dosežkov na področju kakovosti našega delovanja, saj smo prejeli mednarodno akreditacijo agencije AHPGS za oba študijska programa na področju zdravstvene nege in certifikat Poslovne odličnosti s štirimi zvezdicami »Prepoznani v odličnosti« (Recognised for Excellence), ki ga podeljuje Urad RS za meroslovje v imenu European Foundation for Quality Management (EFQM) iz Bruslja.

Fakulteta je strateško usmerjena v mednarodno sodelovanje. Ker želimo nenehno izboljševati kakovost pedagoškega in raziskovalnega dela na mednarodni ravni, se povezujemo s primerljivimi visokošolskimi zavodi v tujini. FZJ ima danes sklenjenih več kot 22 mednarodnih medinstitucionalnih sporazumov s tujimi fakultetami, ki poleg raziskovalnega in razvojnega dela omogočajo izmenjave pedagoškega osebja in študentov. Izmenjave študentov potekajo v okviru programa Erasmus+ in programa Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma.

Študentom na obeh stopnjah študija omogočamo in jih spodbujamo k mednarodnim izmenjavam. Do konca študijskega leta 2014/2015 se je mednarodnih izmenjav študentov udeležilo 24 študentov študijskega programa prve stopnje in 15 študentov študijskega programa druge stopnje na FZJ. Izvedli smo tudi 11 Erasmus izmenjav tujih študentov zdravstvene nege. Študenti se najpogosteje odločijo, da del svojih študijskih obveznosti opravijo na naših partnerskih univerzah iz Finske, Norveške, Malte, Velike Britanije (Anglija, Škotska) in Turčije.

Sklenjene pa imamo tudi sporazume z odličnimi univerzami iz Belgije, ÄŒeÅ¡ke, Danske, Estonije, HrvaÅ¡ke, Italije, Portugalske, Poljske, SlovaÅ¡ke in Å panije. V mednarodne izmenjave so vključeni tudi domači in tuji visokoÅ¡olski učitelji in drugo visokoÅ¡olsko osebje. FZJ je članica mednarodnih združenj FINE- The European Federation of Nurse Educators, »The Honor Society of Nursing, Sigma Theta Tau International«, ASPHER – The association of School of public helath in the European Region in ELTECA – Exchange of Experience in Long-Term Care. FZJ je vključena tudi v več združenj univerz in drugih konzorcijev: EMUNI univerza, Saniacademia, konzorcij C.U.A.M. (University Consortium of the Africa and the Mediterranean), konzorcij IRIS.

fzj jesenice

Raziskovalno delo je temelj razvoja novih študijskih programov in prenove obstoječih. Fakulteta z raziskovalnim delom pomembno prispeva k razvoju zdravstvene nege in drugih področij v zdravstvu v Sloveniji. V sedmih letih smo uspešno sodelovali v 12 mednarodnih raziskovalnih in razvojnih projektih ter 18-ih nacionalnih razvojnih projektih. Naša raziskovalna področja so: klinično delo v zdravstveni negi, profesionalizacija zdravstvene nege, sodobni pristopi v zdravstveni negi, promocija zdravja, kakovost in varnost, management sprememb v zdravstvu, visokošolsko izobraževanje v zdravstveni negi in zdravstvu, družbeni vidiki zdravja in zdravstva, idr. Uspešni projekti, raziskave in izmenjave visokošolskih učiteljev in študentov krepijo našo domačo in mednarodno prepoznavnost. Tako se pridružujemo skupini kakovostnih evropskih šol s področja zdravstvene nege in zdravstva, kar potrjujemo tudi z mednarodno akreditacijo in pridobljenim certifikatom odličnosti po modelu EFQM.

V današnjem času se s pridobljeno diplomo prične kontinuirano profesionalno izobraževanje, lahko rečemo, da se izobraževanje »šele dobro začne«. Zato na Fakulteti za zdravstvo Jesenice že od leta 2007 deluje Center za vseživljenjsko učenje, karierno svetovanje, tutorstvo in mentorstvo (Center). Center izvaja izobraževanja s področja integriranega delovanja za vse poklicne skupine v zdravstvu.

 

ZAKAJ IZBRATI ZA SVOJ Å TUDIJ FAKULTETO ZA ZDRAVSTVO JESENICE?

 • Fakulteta je prepoznana po kakovostnem znanju in odlični zaposljivosti diplomantov.
 • Ustvarjamo odlične sinergije sodelovanja med fakulteto, kliničnimi okolji, raziskovalnimi projekti doma ter v mednarodnem prostoru.
 • NaÅ¡i visokoÅ¡olski učitelji vas bodo spodbujali k doseganju odličnosti, vas usmerjali k znanju, ustvarjalnosti in prevzemanju odgovornosti za lastno delo v domačem in evropskem okolju.
 • Kot magistrske Å¡tudente vas bomo vodili skozi raziskovanje in na dokazih podprto delo po korakih in s tem spodbudili razumevanje le tega in praktično aplikacijo v delovno okolje, kjer delujete.
 • Smo edina fakulteta na področju zdravstva, ki ima uveden sistem kakovosti po ISO 9001:2008 in po modelu Kakovost za prihodnost vzgoje in izobraževanja in smo prejemniki certifikata za Poslovno odličnost po modelu EFQM.
 • Oba Å¡tudijska programa s področja zdravstvene nege sta mednarodno akreditirana pri NemÅ¡ki agenciji AHPGS (članica ENQA), smo prva fakulteta na področju zdravstva s tem dosežkom.
 • Z razvojem strokovnih in znanstvenih srečanj dosegamo razvoj znanj in izmenjavo dobrih praks Slovenije in v tujini.
 • NaÅ¡i magistrski Å¡tudenti izkazujejo odlične rezultate v raziskovanju področij dela, kjer delujejo in v publiciranju svojega raziskovalnega dela.
 • NaÅ¡ magistrski Å¡tudijski program Promocija zdravja je prvi tovrsten program v Sloveniji, diplomanti programa bodo imeli velik doprinos pri razvoju krepitve zdravja v družbi.

studenti fzj

VISOKOÅ OLSKI Å TUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE ZDRAVSTVENA NEGA (VS)

Zakaj izbrati poklic diplomirana medicinska sestra, diplomirani zdravstvenik?

Poklic diplomirana medicinska sestra/diplomirani zdravstvenik je v Evropski uniji reguliran poklic. Značilna zanj je strokovna dinamičnost, skrb za sočloveka tako v fazi zdravja, kot bolezni in prinaša priložnosti za poklicno samouresničevanje. Obenem je med zelo iskanimi poklici, ne le na Gorenjskem, ne le v Sloveniji, tudi v drugih Evropskih državah.

Prepričani smo, da boste kot diplomanti FZJ sprejeti z odprtimi rokami. Å e zlasti, ker zdravstvene ustanove vedo, da iz naÅ¡e fakultete prihajajo odlično usposobljeni in motivirani posamezniki, ki znajo in želijo delati s pacienti, so usposobljeni za sodelovanje v postopkih diagnostike in zdravljenja pacientov, lajÅ¡anja simptomov bolezni in stranskih učinkov zdravljenja ter krepitev pacientove neodvisnosti v osnovnih življenjskih aktivnostih. Ob tem pa nenehno – v času bolezni in zdravja, od rojstva, pa vse do smrti – v skrbi za posameznike, kot glasniki zdravja vstopajo tudi v njihove družine in Å¡irÅ¡o družbo. S ciljem spodbujanja zdravega načina življenja in preprečevanja bolezni lahko diplomirana medicinska sestra/diplomirani zdravstvenik prevzema tudi aktivno vlogo zagovornika, svetovalca, učitelja, vodje, kliničnega raziskovalca, sooblikovalca zdravstvene politike in zdravstvenih sistemov.

Visokošolski študijski program prve stopnje Zdravstvena nega (VS) je program, kjer se oblikuje temeljni profil nosilca zdravstvene nege. Program je mednarodno primerljiv, usklajen z direktivo 2005/36/ES in dopolnitvami le te sprejete v 2013 ter Bolonjskim procesom. Odlikuje ga inovativnost, ki poleg izbirnosti ponuja široko obravnavo aktualne zdravstvene problematike populacije in zdravstva kot sistema.

Študij v skladu z EU direktivo za regulirane poklice traja tri leta in obsega 4600 ur teoretičnega in praktičnega izobraževanja. Ob uskladitvi z Bolonjsko prenovo tako celoten študijski program, ki vključuje tudi individualno delo študenta, obsega 5400 ur. Program se izvaja v obliki predavanj, seminarjev, kabinetnih vaj, klinične prakse in individualnega dela študenta. Polovico programa, predpisanega z EU direktivo (2300 ur), predstavlja klinična praksa, ki poteka neposredno v kliničnem okolju ob pacientu pod mentorstvom kliničnih mentorjev v več kot dvajsetih učnih bazah ter visokošolskih učiteljev fakultete, ki so tudi koordinatorji klinične prakse.

Študijski program ima 180 ECTS (Evropski prenosni kreditni sistem), pri čemer 10 ECTS prinese diplomsko delo.

fzj zdravstvena nega

Kompetence in sposobnosti

Splošne kompetence poklica so definirane kot preventivne in zdravstveno-vzgojne naloge, naloge v zvezi s procesno obravnavo pacientovih potreb po zdravstveni negi, prevzemanje nalog v diagnostično-terapevtskem procesu, koordinacijske naloge, poročanje in dokumentiranje ter naloge s področja razvoja prakse. Kot nosilec/nosilka stroke zdravstvene nege boste delovali v timu in boste odgovorni za negovalni proces in proces dodelitve pacienta članom tima zdravstvene nege (negovalni tim).

 

VISOKOÅ OLSKI Å TUDIJSKI PROGRAM DRUGE STOPNJE ZDRAVSTVENA NEGA

Zakaj izbrati magistrski Å¡tudij zdravstvene nege?

Študijski program druge stopnje Zdravstvena nega (mag./2l.) je odziv na zdravstvene potrebe sodobne družbe in demografske trende, ko pacient potrebuje celostno obravnavo, družba pa približevanje zdravemu in bolnemu človeku v okolju, v katerem živi. Pomembno vlogo pri doseganju celostne obravnave v prihodnosti bodo imeli izobraženi izvajalci zdravstvene nege na magistrski ravni, ki sledijo potrebam pacienta, svojcev in celotne družbe.

Magister/magistrica zdravstvene nege je strokovnjak/inja v zdravstveni negi, ki s končanim izobraževanjem na drugi Bolonjski stopnji pridobi kompetence in sposobnosti za zahtevnejše oblike dela v zdravstveni negi. Osnova za delovanje na tej ravni je znanje o raziskovanju, razumevanje na dokazih podprtega dela in uporaba le tega v praksi, odgovornost za spremljanje lastnega dela, aktivno delovanje na področju kakovosti in varnosti, klinično raziskovanje, sodelovanje v širših raziskovalnih skupinah in vključevanje v izobraževalni in pedagoški proces.

fzj nega jesenice

Å tudijski program

Študijski program druge stopnje Zdravstvena nega (mag./2I.) je nadgradnja visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Zdravstvena nega in je oblikovan v skladu z bolonjskimi usmeritvami. Sestavljen je iz obveznih in izbirnih predmetov ter iz magistrskega dela. Ovrednoten je s 120 ECTS (Evropski prenosni kreditni sistem). Od tega z obveznimi predmeti študent pridobi 60 ECTS, z izbirnimi vsebinami 40 ECTS, s pripravo in zagovorom magistrskega dela pa 20 ECTS. Program je v prvem letniku usmerjen v temeljne kompetence na področju raziskovanja in na dokazih podprtega delovanja, v razumevanje teoretičnih konceptov delovanja v zdravstveni negi, etiki, edukaciji in managementu. V drugem letniku študija ponuja veliko izbirnih predmetov, kar daje obilo priložnosti za karierni razvoj v smeri povezovanja teorije, prakse in raziskovanja ter poglobitve določenih specialnih področij, ki so usmerjena v probleme sodobne družbe ter pridobivanju novih znanja na področju dela z ljudmi in spremljanja kakovosti in varnosti v zdravstvu. Izbirnih predmetov je 18 in so aktualni ter omogočajo pridobitev sodobnih znanj. Študent izbere štiri izbirne predmete.

 

Kompetence in sposobnosti

V okviru študijskega programa boste razvili višji nivo znanj, kompetenc in sposobnosti, s katerimi boste kreirali in vodili zdravstveno nego in oskrbo, ki se bo sposobna primerno odzivati na kompleksne in spreminjajoče se potrebe prebivalstva. Ob zaključku študijskega programa boste kompetentni eksperti, klinični raziskovalci, nosilci sprememb, sodobni vodje, ustvarjalni sodelavci, koordinatorji, reševalci problemov in inovatorji, kar so ključne dimenzije znanj in sposobnosti za zagotavljanje kakovostne zdravstvene nege in oskrbe.

sbj fzj

 

VISOKOÅ OLSKI Å TUDIJSKI PROGRAM DRUGE STOPNJE PROMOCIJA ZDRAVJA

Zakaj izbrati magistrski Å¡tudij promocija zdravja?

Medsektorski program magistrskega študija Promocija zdravja (mag./2l.) je prvi tovrstni program v slovenskem prostoru. Gre za pomemben doprinos k javnemu zdravju na področju varovanja in krepitve zdravja prebivalstva, promocije zdravega načina življenja in preprečevanja nastanka in širjenja bolezni. S tem programom se bo Slovenija pridružila razvitim državam, ki tak študij že izvajajo.

Program magistrskega študija Promocija zdravja je sodoben in vsebinsko naravnan k aktualni javno zdravstveni problematiki, spoznanjem in dosežkom današnjega časa. Ključne strategije za promocijo zdravja so zagovorništvo in posredništvo med različnimi interesi v družbi za izboljšanje zdravja, spodbuda in možnosti posameznika ter skupnosti, da prevzamejo nadzor nad svojim zdravjem, intervencije za promocijo zdravja, programi, načrti aktivnosti ter partnerstva, mreženja, krepitve in sodelovanja v aktivnostih za promocijo zdravja na različnih sektorjih. Promocija zdravja vključuje strategije na različnih področjih kot so npr. antropologija, epidemiologija, sociologija, psihologija in druge vedenjske vede, javno zdravje, politične vede, izobraževanje, komunikacija. Nepogrešljiva je raziskovalna dejavnost na področju promocije zdravja.

Magister/magistrica promocije zdravja je strokovnjak/inja, ki razvije visok nivo znanj, kompetenc in sposobnosti, s katerimi lahko kreira in vodi promocijo zdravja kot samostojno dejavnost ali v povezovanju z drugimi strokovnjaki, ki bo odgovarjala družbenim potrebam. V teoriji in praksi bo diplomant poznal področje javnega zdravja, teoretične in praktične pristope pri razvoju promocije zdravja, specifična področja delovanja glede na potrebe v družbi in ciljne skupine v populaciji, svoje delovanje bo znal podpreti z raziskovanjem in z uporabo na dokazih podprtih pristopov.

promocija zdravja

Å tudijski program

Študijski program druge stopnje Promocija zdravja (mag./2l.) izhaja iz koncepta European Masters in Health Promotion (EUMAHP) in istočasno sledi mednarodnim smernicam v okviru Svetovne zdravstvene organizacije (SZO), strategije »Zdravje 21«,  The association of School of public helath in the European Region (ASPHER) in The International Union for Health Promotion and Education (IUHPE) ter nacionalnim usmeritvam na področju krepitve zdravja.  V skladu z Bolonjskim procesom je sestavljen iz obveznih in izbirnih predmetov ter iz magistrskega dela.

Ovrednoten je s 120 ECTS (Evropski prenosni kreditni sistem). Z obveznimi predmeti pridobite 60 ECTS, z izbirnimi predmeti 40 ECTS s pripravo in zagovorom magistrskega dela pa 20 ECTS.

V prvem semestru se izvajajo temeljni predmeti (Osnove javnega zdravja, Temelji promocije zdravja in metode dela, Raziskovalne metode), ki dajejo osnovo za razumevanje predmetov v drugem semestru (Družbene neenakosti v zdravju in determinante zdravja, Načrtovanje in evalvacija programov promocije zdravja, Zdravje v vse politike in globalna evropska perspektiva v promociji zdravja). Obvezni predmeti prvega letnika podajajo osnove za nadaljnjo nadgradnjo in razumevanje izbirnih predmetov v drugem letniku.

Cilj študijskega programa je izobraziti študente, da postanejo strokovnjaki promocije zdravja na področju praktičnega izvajanja dejavnosti promocije zdravja v različnih okoljih (zdravstvo, šolstvo, sociala, zdravilišča, lokalna skupnost, društva, ministrstva, agencije, inštituti, politika, idr.) ter na področju raziskovanja promocije zdravja in prenašanja rezultatov aplikativnih raziskav v vsakdanje dejavnosti vezane na zdravje.

jabcke

 

Kompetence in sposobnosti

Po uspešnem zaključku študijskega programa druge stopnje Promocija zdravja se pričakuje, da bodo magistri promocije zdravja pridobili znanja kot so razumevanje zgodovinskega, družbenega in političnega konteksta javnega zdravja in promocije zdravja, sistema zdravstvenega varstva, vpliva družbe, gospodarstva in okolijskih dejavnikov na zdravje, sposobnost učinkovitega komuniciranja in razvijanja politike javnega zdravja, poznavanje strategij za krepitev zdravja in zmanjšanje dejavnikov tveganja ter znanje za razvoj, načrtovanje in vrednotenje programov promocije zdravja.

Diplomanti bodo opolnomočeni z znanji s področja raziskovanja, na dokazih temelječega delovanja, prepoznavanja širših potreb družbe in odzivanje na le te in vzpostavitve sistema promocije zdravja. Prav tako diplomanti dobijo nadgradnjo znanj na izbirnih specialnih vsebinah in predmetih s področja specifičnih skupin prebivalstva (mladi, starejši, osebe s težavami v duševnem zdravju itd.), spremljanja kakovosti izvajanja promocije zdravja itd.

Cilji in kompetence programa promocija zdravja, ki je zasnovan po konceptu EUMAHP, so oblikovani mednarodno in omogočajo primerljivost in izmenjavo kadra med različnimi državami, kjer se program že izvaja. Splošne kompetence programa promocija zdravja izhajajo iz Evropskega ogrodja kvalifikacij za sedmo raven izobraževanja.

Delovanje diplomanta bo medsektorsko, potrebe po diplomantih so Å¡iroke in raznolike:

 • sistem zdravstvenega varstva (primarna, sekundarna in terciarna raven);
 • rehabilitacija;
 • sistem socialnega varstva;
 • delovne organizacije v zasebnem in javnem sektorju;
 • ministrstva, inÅ¡tituti, direktorati;
 • vrtci, osnovne Å¡ole, visoko Å¡olstvo;
 • neprofitna združenja;
 • zdraviliÅ¡ki turizem;
 • na področju kozmetike in wellness-a;
 • storitev na področju zdravega življenjskega sloga;
 • samostojna svetovanja in promocija zdravja.

Y0HSvgw5UynDo-f4rnM4SYwhnuYeTwtJQywaAm8Q7Ik

Fakulteta za zdravstvo Jesenice je v središču Jesenic, na naslovu Spodnji Plavž 3, v neposredni bližini Splošne bolnišnice Jesenice. Fakulteta ima tudi dislocirano enot v Ljubljani, Letališka cesta 16. Čakajo vas sodobno opremljeni prostori, prilagojeni študijskim potrebam študentov zdravstvene nege. Na fakulteti je tudi knjižnica, ki je dobro založena s strokovno literaturo, periodiko, priznanimi mednarodnimi publikacijami in drugimi viri, ki jih potrebujete za svoj študij.

http://www.fzj.si