Dogovorjeno zvišanje pla? zdravstvenim delavcem za leto 2017/2018

0228Celarc11-300

Deli z drugimi to veselo novico za vse zdravstvene delavce in zaposlene v javnem sektorju!

Sindikati v zdravstvu in vlada so si dolgo prizadevali za konstruktivno vodenje pogajanj in želeli, da bi s sindikati sklenili dogovor za daljše ?asovno obdobje, saj je to boljše tudi za zaposlene v javnem sektorju.

Marca 2017 je vlada sprejela izhodiš?a za pogajanja in se od takrat v želji, da bi dogovor dosegli, osemkrat sestala s predstavniki sindikatov.

V letu 2017 bodo pla?e javnih uslužbencev višje za 22,5 %: poleg sprostitve pla?ne lestvice bodo izpla?ane višje pla?e vsem, ki napredujejo v letu 2016 (napredovala bo ve?ina tistih, ki niso napredovali v letu 2015; njihove osnovne pla?e bodo višje za 14 % do 20 %). V letu 2017 bodo zaradi izpla?ila napredovanj in sprostitve pla?ne lestvice stroški dela v javnem sektorju višji za 310 milijonov evrov.

Vlada predlaga, da bi se ukrepi sproš?ali postopoma, u?inki sproš?anja ukrepov pa bi se enakomerno porazdelili v štiriletnem obdobju do leta 2020.

Sindikati vladi o?itajo, da želi enostransko ukrepati in najavljajo konflikt, ?eprav jih vlada poziva k usklajevanju sistemskih sprememb pla?ne zakonodaje in po zaklju?ku le-teh k nadaljevanju pogajanj o sproš?anju ukrepov. Sindikati so doslej v celoti zavra?ali tudi usklajevanje sistemskih sprememb.

Vlada predlaga ve?jo fleksibilnost in nagrajevanje tistih, ki dobro delajo. Tako bi bil sistem pravi?nejši do tistih, ki pri delu izkazujejo boljše rezultate in so bolj obremenjeni. Obstoje?i sistem tudi ni javnofinan?no vzdržen, saj avtomatizem pri napredovanjih vsako leto pomeni dodatni izdatek v višini 70 milijonov evrov. Vlada želi vzpostaviti sistem, ki bi omogo?il bolj stimulativno nagrajevanje in zmanjšal pritiske na vsakoletno pove?evanje sredstev za pla?e zaradi razli?nih avtomatizmov, ki niso povezani s tem, kako javni uslužbenci opravijo svoje delo.

Glede na optimisti?ne napovedi gospodarske rasti v letošnjem letu bo najverjetneje sprejet tudi nov sklep o 13.pla?i konec leta 2017.

Objavil: Sv.Nikoli, Ljubljana, 1.april 2017 =)