Tekmovanje ekip nujne medicinske pomo?i Rogla 2007

Dogajalo se je na Rogli. Spremna beseda in opis dogodka še pride…

Nekaj fotk za pokušino :)

CELOTNA FOTOGALERIJA  ( 106 slikc ) :

http://www.zdravstvena.info//gallery

tekmovanje-nmp-slovenije-2007-rogla-4.JPG

tekmovanje-nmp-slovenije-2007-rogla-19.JPG

tekmovanje-nmp-slovenije-2007-rogla-25.JPG

tekmovanje-nmp-slovenije-2007-rogla-35.JPG

tekmovanje-nmp-slovenije-2007-rogla-55.JPG

tekmovanje-nmp-slovenije-2007-rogla-68.JPG

tekmovanje-nmp-slovenije-2007-rogla-87.JPG

tekmovanje-nmp-slovenije-2007-rogla-98.JPG

CELOTNA FOTOGALERIJA  ( 106 slikc ) :

http://www.zdravstvena.info//gallery

(ODPRI MENI — ZDRAVSTVENO STROKOVNE VAJE — TEKMOVANJE NMP ROGLA 2007)

Komentarji zaželjeni !

Sodobna fizioterapija 2007

21.9.2007 je potekalo Strokovno izobraževanje za zdravnike ter farmacevte z naslovom  Sodobna Fizioterapija 2007.

Na izobraževanju se je zvrstilo 8 predavanj, v katerih so bile zdravilne rastline, katerih delovanje je potrjeno s klini?nimi študijami, predstavljene po naslednjih indikacijskih skupinah:

  • motnje v delovanju centralnega živ?nega sistema,
  • dihal,
  • imunskega sistema,
  • srca in ožilja,
  • prebavil,
  • urogenitalnega trakta ter
  • kože in sluznic.

Omenjene so bile tudi rastline, ki se tradicionalno uporabljajo, vendar je njihovo delovanje potrjeno le s predklini?nimi raziskavami. Predstavljeni bodo tudi kriteriji dokazovanja u?inkovitosti, varnosti in kvalitete, ki jih mora izpolniti zdravilo, tudi tisto rastlinskega izvora, da lahko dobi dovoljenje za promet.

Predavali so ugledni predavatelji iz Fakultete za farmacijo, Agencije za zdravila ter lekarn, med drugim: prof. dr. Borut Štrukelj, prof. dr. Samo Kreft, doc. dr. Andrej Umek, dr. Aleš Mlinari?, dr. Bojan Doljak, mag. Barbara Razinger Mihovec.

Predavanja si lahko ogledate tukaj !

16 EURACTova delavnica na Bledu Vklju?evanje bolnikov v zdravljenje

bled.jpg16. EURACTova delavnica na Bledu, od 18. do 22.9.2007: VKLJU?EVANJE BOLNIKOV V ZDRAVLJENJE

U?itelji  bi morali svoje delo opravljati z ljubeznijo, skrbjo in spoštovanjem. Tisti, ki se s pou?evanjem bolj ali manj redno ukvarjamo, bi se morali tega mo?no zavedati.

56 udeležencev iz 12 držav, u?iteljev na podro?ju družinske medicine, ki so se udeležili delavnice o vklju?evanju bolnika v zdravljenje, se tega nedvomno zaveda.

Nova spoznanja znanosti, bolj napredni na?ini sporazumevanja, predvsem pa visoka pri?akovanja naših slušateljev nas obvezujejo k stalnemu izpopolnjevanju, prou?evanju, napredovanju. ?e je vse to u?enje prežeto s prijetno atmosfero, z izmenjavo izkušenj in s spoznavanjem novih ljudi, so predpogoji za u?enje ve? kot idealni.

Vse našteto so bili naši cilji pri organizaciji mednarodnega te?aja EURACT  na Bledu v preteklih letih. EURACT je evropsko združenje u?iteljev v družinski medicini. Ve?inoma Bled, dvakrat pa tudi Kranjska gora sta nudila lepo ozadje za te?aj, ki vsako leto prinaša novo temo.  Letos je na vrsti vklju?evanje bolnikov v zdravljenje, na?in obravnave, ki se že dolgo vpleta v naše delo na razli?nih mestih in z razli?nimi imeni.

Vsaki mednarodni delavnici sledijo še tri delavnice v posameznih slovenskih regijah. Letos bodo od 15. do 17.11.v Moravcih, od 7. do 8.12. v Zre?ah in od 11. do 12.1.2008 v Ljubljani. Obi?ajno se jih udeleži od 30do 50 udeležencev.

Vklju?evanje bolnika v zdravljenje pomeni, da je bolnik seznanjen in informiran o svoji bolezni, da želi in/ali je obvezan prevzeti odgovornost za svoje zdravje, je vklju?en v sprejemanje odlo?itev o zdravljenju in medicinsko osebje spoštuje njegove potrebe.
Namesto avtoritativnega odlo?anja in pasivnosti bolnika se v medicini vse bolj uveljavlja soodlo?anje, pojasnjevanje, predstavitev razli?nih možnosti. Številne raziskave so ugotovile ve?jo zavzetost bolnika za zdravljenje, kadar ima možnost polnega razumevanja in aktivnega sodelovanja, posledi?no pa tudi soodlo?anja pri zdravljenju.
Teme prejšnjih let so bile npr. Zdravniške napake, obiski na domu, obravnava bolnika v skupnosti (stiki z ne-zdravstvenimi organizacijami v okolju, kjer deluje ambulanta)itd. Namen te?aja je  pokazati, kako u?iti o tej dolo?eni temi. Zato na delavnici redno uporabljamo razli?ne tehnike u?enja. Delo v majhnih skupinah se izmenjuje s plenarnimi predavanji, igranjem vlog, s pogovori, predstavitvam…Udeleženci so razdeljeni v ve? manjših skupin, ki med te?ajem  pripravljajo kon?ni izdelek: vsaka skupina izdela u?ni program na temo te?aja za dolo?eno u?no okolje. Na primer: kako u?iti specializante družinske medicine o zdravniških napakah. Ti »paketi« so potem popotnica vsem udeležencem-u?iteljem, ki jih prenesejo v lastno okolje, jih preizkusijo in uporabijo. Preberi več

Pridobivanje krvotvornih mati?nih celic – zdravljenje in zdravstvena nega bolnika ob presaditvi KMC

Zbornik lahko naložite na svoj ra?unalnik v PDF datoteki :

Zbornik-pridobivanje-krvotvornih-mati?nih-celic-zdravljenje….pdf

Dvodnevni seminar je potekal v Hotelu Dobrava v Zre?ah. Predsednica sekcije Asja Jakli? je v uvodnem nagovoru pozdravila vse navzo?e, predstavila temo seminarja in predala besedo gostoma iz tujine. Gospod Karsten Boden iz Švice, podpredsednik mednarodnega združenja medicinskih sester v anesteziji – International Federation of Nurse Anesthetists (IFNA) in gospod Adriano Friganovi?, predsednik Hrvatskog društva medicinskih sestara anestezije, reanimaciji, intenzivne skrbi i transfuzije sta se organizatorjem zahvalila za povabilo, navzo?im zaželela uspešno delo in jih pozvala k nadaljevanju medsebojnega sodelovanja.

Prvi dan je bil namenjen spoznavanju virov za pridobivanje krvotvornih mati?nih celic (KMC) in razvoju zdravljenja s KMC.

V uvodu je doc. dr. Primož Rožman nazorno predstavil mati?ne celice. To so nediferencirane celice embrija, zarodka ali odraslega, ki imajo sposobnost dolgotrajnega deljenja in samoobnavljanja ter diferenciacije v bolj usmerjene tkivne celice. Preberi več

14. Mednarodni simpozij o urgentni medicini Portorož 2007

Bilo je zanimivo, odli?no, izobraževalno, zabavno, sproš?eno, skratka prevladovalo je prijetno vzdušje.

14-mednarodni-simpozij-o-urgentni-medicini-2007-6.jpg

14-mednarodni-simpozij-o-urgentni-medicini-2007-77.jpg

14-mednarodni-simpozij-o-urgentni-medicini-2007-92.jpg

14-mednarodni-simpozij-o-urgentni-medicini-2007-59.jpg

Odprta diskusija na forumu.

Celotna fotogalerija se nahaja v zdravstveni fotogaleriji.

( Glavni meni — Strokovna sre?anja v Sloveniji in tujini — 14 mednarodni simpozij ….. )

Strokovno sre?anje European summer school of social pediatrics 2007

Pono?i sem prišel iz odli?no organizirane 1. poletne šole socialne pediatrije. Šolo organizira Inštitut za zdravje otrok iz Trsta, Združenje za pediatrijo .

Sekcija za socialno pediatrijo in zdravje otrok pri Slovenskem zdravniškem društvu in Hrvaško društvo za prevetnivo in socilano pediatrijo, Hrvaškega zdravniškega zbora. Krovna organizacija je ESSOP _ European Society for Social Pediatrics and Child Health.

Pod njenim okriljem delujemo organizatorji kot ?lani te organiziacije in funkcionarji v Izvršilnem odboru. Hrvaško zastopa prof. Josip Grguri?, dr.med., Italijo prof. Georgio Tamburlini, dr.med., in Slovenijo prim.asist.mag. Martin Bigec, dr.med.. Sponzor sre?anja je bil UNICEF Hrvaška. Preberi več

5. Sre?anje Adriatic Vascular Ultrasound Society

V ?asu od 18. – 20. maja 2007 je v kongresnem centru Bernardin v Portorožu potekalo 5. letno sre?anje Adriatic Vascular Ultrasound Society (AVUS), mednarodno strokovno sre?anje s podro?ja vaskularne ultrazvo?ne diagnostike.

avus-2007-1.jpg

Adriatic Vascular Ultrasound Society (AVUS) je mednarodno strokovno združenje treh dežel (Slovenija, Hrvaška, Italija), ustanovljeno leta 2003 v Philadelphiji, ZDA, pod okriljem Jefferson Ultrasound Research and Education Institute (JUREI), Thomas Jefferson University, Philadelphia, ZDA. Namenjeno je izobraževanju, strokovnemu napredku ter izmenjavi znanja in izkušenj na podro?ju vaskularne ultrazvo?ne diagnostike.

 

Do sedaj je združenje uspešno izvedlo štiri tridnevna strokovna sre?anja: leta 2004 in 2005 v Opatiji (Hrvaška), leta 2004 v Gradu (Italija) ter leta 2006 v Luganu (Švica); odzivi udeležencev na vseh dosedanjih sre?anjih so bili zelo pozitivni. Že po prvih strokovnih sre?anjih je bilo razvidno, da obstaja velik interes za tovrstno strokovno tematiko v vseh treh državah ter da strokovna sre?anja ne pritegnejo le udeležencev iz Slovenije, Hrvaške in Italije, temve? tudi iz držav nekdanje Jugoslavije (Makedonija, Bosna in Hercegovina, Kosovo), Albanije, Madžarske, Švice, dosedanjih sre?anj pa so se udeležili tudi posamezni udeleženci iz Pakistana in Švedske.

avus-2007-4.JPG

5. letno sre?anje AVUS je bilo prvi? organizirano v Sloveniji in predstavlja eno ve?jih mednarodnih ultrazvo?nih prireditev pri nas doslej.

Na sre?anju je sodelovalo 27 vabljenih predavateljev iz šestih držav: Laurence Needleman (Philadelphia, ZDA ), Brian D. Coley (Columbus, Ohio, ZDA), Coline Deane (London, Velika Britanija), Kurt Jaeger (Basel, Švica), Zoltan Harkanyi (Budimpešta, Madžarska), Sergio Castellani (Firence, Italija), Boris Brklja?i? (Zagreb, Hrvaška), Guido Robotti (Lugano, Švica), Michele Bretolotto (Trst, Italija), Francesco M. Drudi (Rim, Italija), Vinicio Napoli (Pisa, Italija), Liana Cambj Sapunar (Split, Hrvaška), Igor ?ikara (Zagreb, Hrvaška), Branko Breyer (Zagreb, Hrvaška) in skupina slovenskih predavateljev (Pavel Poredoš, Ljubljana; Mišo Šabovi?, Ljubljana; Sabina Vadnjal, Maribor; Mirjana Brvar, Maribor; Zoran Miloševi?, Ljubljana; Tomaž Šeruga, Maribor; Maksimilijan Kadivec, Ljubljana; Veljko Vlaisavljevi?, Maribor; Bojana Žvan, Ljubljana; Maja Podkrajšek, Ljubljana, Saša Rainer Slovenj Gradec).

avus-2007-12.JPG

 

68 udeležencev iz 7 držav je prisostvovalo 34 kakovostnim predavanjem s podro?ja vaskularne ultrazvo?ne diagnostike, drugih vaskularnih slikovnih in intervencijskih metod ter klinike žilnih bolezni (multisistemski pristop k odkrivanju in zdravljenju ateroskleroze, odkrivanje predklini?nmih oblik ateroskleroze, itd.). Po vsakem sklopu predavanj je sledilo delo na ultrazvo?nih aparatih pod vodstvom predavateljev (»hands-on«), organizirana je bila tudi analiza klini?nih primerov s kvizom, vsak udeleženec pa je prejel tudi CD ROM s predavanji in daljšimi povzetki predavanj.

Ob uradnem delu sre?anja je bilo tudi mnogo priložnosti za neformalni pogovor s predavatelji. Ob zaklju?ku drugega dne sre?anja je udeležence z izredno zanimivim predavanjem razveselil tudi posebni gost Arne Hodali?, ki je ob izvrstnih fotografijah pripovedoval zgodbo o indijancih v gorah Kolumbije. Ob ve?erih smo se predavatelji in udeleženci družili na sprejemu s cocktailom in na gala ve?erji.

Prihodnja letna sre?anja AVUSa bodo predvidoma v Italiji (leta 2008), na Hrvaškem (leta 2009) in v Švici (leta 2010).

 

asist.Saša Rainer, dr.med.

 

Celotna fotogalerija :

http://www.zdravstvena.info//gallery

 

 

Tu objavljate svoje zgodbe in doživljaje iz strokovnih sre?anj

Pod to rubriko lahko pišete o strokovnih sre?anjih katerih ste se udeležili, jih organizirali itd..

Utrinki z besedilom, dodanimi fotografijami oz. posnetki iz strokovnih sre?anj.

Kaj vam je bilo vše?, kaj ne, pohvale, graje, vaša videnja, nasveti za bodo?e itd..

?e vam je registracija preve? zahtevna in nimate ?asa lahko besedilo napišete v word ali v email in mi ga pošljete na info@zdravstvena.info Objavil ga bom z vašim imenom.