Nove kompetence tehnik zdravstvene nege

Zavedam se, da je moje pismo eno od mnogih, da z vaše strani morda ne bo niti prebrano, pa vendar ne morem mimo te krivice, ki jo s starimi – novimi kompetencami povzro?ate nam, zdravstvenim tehnikom.
Škoda, da se ne zavedate, koliko slabega boste naredili celemu sistemu, nam zaposlenim in tudi pacientom. 

Že zdaj ste povzro?ili pravo zmedo in razdor med nami, ker posegate v pravice izkušenih in sposobnih zdravstvenih delavcev. 
Ne vem, ?e si sploh lahko predstavljate, kako se po?uti zdravstveni tehnik, z ve? kot dvajsetimi, tridesetimi leti delovne dobe, poln znanja in izkušenj, ki so zlata vredne, marsikatere edinstvene, pa bo moral sedaj opraviti dodatne izpite, šolanje, oz. karkoli, za pridobitev kompetenc???

Zdravstveni tehnik, ki je vrsto let opravljal skoraj vso delo diplomirane medicinske sestre, oziroma, ker to delo v ve?ini primerov in vsaj v praksi sploh ni bilo strogo lo?eno, je opravljal svoje delo zanesljivo, odgovorno, strokovno in z veseljem, zdaj ve?ino tega ne bo smel opravljati, ker ne bo imel kompetenc?

A se res ne hecate?

Najbrž ga ni zdravstvenega tehnika, ki se danes ob branju vaših predlogov ne po?uti prizadeto in ponižano. Še toliko bolj, ?e je bil s srcem predan svojemu poklicu. 

?e bi vsak od vas, ki ste v tej komisiji in ste sprejeli te zakone in dolo?ili te absurdne kompetence, opravljali svoj poklic na tak na?in, potem najbrž tak razdor ne bi delali. 

Oziroma, bi strmeli k temu, da bi te kompetence stopile v veljavo skupaj z novo zaposlenimi. Ne pa, da že zaposlenim, po toliko letih jemljete pravice za delo, ki smo se ga u?ili v šoli ( prevez septi?ne rane, pobiranje šivov in sponk, aspiracija dihalne poti, snemanje EKG-ja…še mnogo tega..)

Ni prav, da boste povsem razvrednotili poklic zdravstvenega tehnika.


Ni prav, da boste nam, že zaposlenim, pobrali toliko pravic. 

Ni prav, da boste na ta na?in veliko bolj obremenili diplomirane medicinske sestre, ki se najbrž le niso šolale zato, da bodo zdaj opravljale še skoraj vso delo zdravstvenega tehnika v vseh izmenah.

Pa jim boste naložili prav to. In še ve?.

Dobro delo, slabe in dobre dolgoletne izkušnje, naredijo zdravstvenega delavca v dobrega delavca, ne glede na stopnjo izobrazbe, ne glede na kompetence.

Za vas so o?itno pomembne kompetence. Za mene pa znanje in izkušnje. In tega mi, hvala Bogu tudi za pacienta, ne morete vzeti.

Diskusija dobrodošla na Facebooku v skupini ZAPOSLENI V ZDRAVSTVU 

Tanja Rovšnik

Epipen – rok uporabe in dobavljivost v Sloveniji

Le zakaj dobavitelj no?e v lekarne razposlati novih zalog Epipena in zakaj je to pomembno oz. kako si lahko dovolijo slede?o prakso, ki ni prva in najverjetneje ne zadnja… 

Avtoinjektorji Epipen (adrenalin) so indicirani za urgentno zdravljenje hudih alergijskih reakcij (anafilaksij) na pike ali ugrize žuželk, hrano, zdravila in druge alergene, kot tudi za idiopati?no ali s telesnim naporom povzro?eno anafilaksijo.

‘Epipenom, ki smo jih prejeli lani bo kmalu pretekel rok uporabe’. Zato je pediater napisal recept za nova dva. V lekarni pravijo, da imajo vse na zalogi do 4.2018. Vljudno sporo?ijo, da bodo naro?ili nove. ?ez teden dni se zopet oglasimo v lekarni, epipene so prejeli vendar z istim rokom uporabe 4.2018. 

Danes smo 2/2018     

Odgovor dobavitelja, da ne želijo in ne bodo poslali ‘novejših’ zalog, saj morajo ‘prodati’ stare zaloge se zdi dokaj nesprejemljiva. Tako smo sedaj prejeli Epipena, ki imata rok uporabe le mesec in 10 dni.

‘Važno, da se proda zaloga’ – kapitalizem brez primere oz. vsakodnevna praksa distributerjev zdravil…

Diskusija dobrodošla v kolikor poznate konkretne odgovore, zakaj je temu tako oz. kako se lahko izvaja nedopustna praksa…

Medicinska sestra v ambulanti, podjemna pogodba in kršitve

rp_zdravstveni-delavec-352x300.jpg

V za?etku februarja sem dobila mojo prvo službo kot medicinska sestra v ambulanti. Super sem si rekla, kon?no moj lastni prihodek. Najprej sem za?ela kot zamenjava medicinske sestre v specialisti?ni ambulanti, saj je bila ona ravno takrat na bolniški.

Najprej dobim podjemno pogodbo za ?as uvajanja, t.j. 14 dni. Ta 2 tedna prete?e in pogodbo dobim podaljšano za 1 mesec, vendar zopet podjemna. Ker smo v družini trije, in imamo skupni prihodek majhen, položnice pa je treba pla?ati, sem šla do glavne medicinske sestre, ki ureja, kakšne pogodbe bodo dobili, ?eprav še nisem slišala, da bi glavna medicinska sestra odlo?ala o pogodbah (ponavadi je to direktor ali kadrovska) in ji rekla, da bi bila vesela, ?e bi se naslednja pogodba spremenila v pogodbo za dolo?en ?as, saj bi mi tako pla?ali tudi stroške za prevoz, malico in osnovno zdravstveno zavarovanje, kar bi bilo takoj lažje, saj bi na mesec dobila ve? kot le 380€-420€, kar pa ni dovolj niti za teko?e mese?ne stroške. Preberi več

Pravice zdravstvenih delavcev?!?

Slednji blog zapis nima namena ‘jokati’ in ‘jamrati’ o dejanskem stanju v zdravstvu vendar prikazati realno plat v resni?nem življenju interakcij med zdravstvenimi delavci in pacienti.

Stanje opisuje dolo?eno število problemati?nih situacij, ki pa žal z leti strmo naraš?a.

Preberi več

Koliko ?asa bo še vzdržalo Slovensko zdravstvo, pacienti in zaposleni?!?!

AffordableHealthcareIssues

Razmišljanje odraža dejansko stanje v zdravstvu… Slovensko zdravstvo bo vzdržalo verjetno še dolgo..O?itno ni ve? pomembna kakovost, odzivnost, kratke ?akalne dobe, zadovoljstvo tako pacientov kot zaposlenih, prihodnost…važno je, da ‘sistem’ fura dalje po starem. Zaposleni v zdravstvu delujemo na zadnje atome ?loveških zmogljivosti. Dragi moji evropski balkanci v nedogled žal tako ne bo šlo ve? dolgo. Preberi več

Je Hrvaška lagala? Izigrali so medicinske sestre

hrvaske medicinske sestreHrvaški problemi se o?itno kopi?ijo tudi v zdravstvu. Hrvaške medicinske sestre so se združile v iniciativo proti diskriminaciji za pridobitev odlo?b-certifikatov za delo v tujini (EU). Zakaj???!

Zbornica zdravstvene nege in ministrstvo za zdravje na Hrvaškem je za?elo zavra?ati vloge za delo medicinskih sester v tujini. Preberi več

Nova urgenca v Klini?nem centru Ljubljana 2015 – dovoz in dostop za reševalna vozila

Kon?no se je premaknilo pri izbiri ponudnika za gradnjo novega urgentnega bloka UKCLJ, ki naj bi bil po zagotovilih zgrajen ”kmalu”.

Radi pa bi opozorili, da so trenutne kapacitete dovoza in dostopa reševalnih vozil polno zasedene ve?ino dneva, kljub trudu varnostnikov, da zagotovijo ?imbolj teko? ‘promet’ na prostorih za reševalna vozila.

Nadaljevana gradnja novega urgentnega bloka se še niti za?ela ni in že ni prostora ža reševalna vozila. Kaj bo ?ez 5 let, ?e je že sedaj vse prenatrpano, kaj bo v primeru množi?ne nesre?e?

Dajte malce razmisliti o pove?anju dovoznih & dostopnih površin za reševalna vozila.

Verjetno se nov urgentni blok s svojimi kapacitetami gradi za nadaljnih 100 let ali PA??!?

Malce #FAIL bi bil, ?e bi bilo že takoj po otvoritvi vse prenasi?eno…

https://blog.zdravstvena.info/nov-urgentni-blok-kclj-nova-urgenca-klinicni-center-ljubljana-izgradnja-kclj-urgenca/

SAMSUNG

SAMSUNG

SAMSUNG

SAMSUNG