Autism Connections Europe 2011

Ob zaklju?ku mednarodnega projekta ACE, ki se je za?el že leta 2009 in ga je sofinancirala Evropska komisija v okviru programa Vseživljenjsko u?enje, je v ?etrtek, 29. septembra 2011, v Mestnem muzeju Ljubljana potekala zaklju?na celodnevna konferenca, in sicer v sklopu 3. Festivala avtizma.

Na zaklju?nem dogodku projekta ACE so sodelovale vse partnerske organizacije projekta: Center za avtizem, Autism Europe, Estonsko združenje za avtizem, Romunsko združenje za avtizem, Oxford Brookes University iz Velike Britanje in agencija Imelda Ogilvy.

V okviru projekta ACE sta potekali dve raziskavi. Raziskava, ki jo je izvedla univerza Oxford Brookes University iz Velike Britanije, se je osredoto?ala na možnosti uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije in spletnih socialnih omrežij pri razvijanju veš?in komunikacije in spodbujanju socialnih interakcij oseb z MAS. Z raziskovalnega vidika je k ACE projektu pristopil tudi Inštitut za komunikacijo in zdravje Univerze v Luganu, iz Švice. S svojo raziskavo  so  želeli raziskovalci Inštituta bolj podrobno raziskati komunikacijo posameznikov z MAS na Facebooku in ugotoviti, ali in kako se komunikacija v virtualnem svetu povezuje s socialnimi kontakti posameznikov z MAS v “realnem” svetu.

Rezultate sta na zaklju?nem dogodku projekta ACE predstavila Dr John Lawson (Oxford Brookes Univerza, Velika Britanija) in Maddalena Fiordelli (Inštitut za komunikacijo in zdravje, Univerza v Luganu, Švica). Raziskava Inštituta za komunikacijo in zdravje Univerze v Luganu iz Švice je potrdila izsledke drugih že izvedenih raziskav o spletnih socialnih omrežjih, in sicer, da so spletna socialna omrežja bolj kot sredstvo spoznavanja novih oseb, uporabljena kot sredstvo vzdrževanja in ohranjanja odnosov oziroma kontaktov.

Kljub temu, da so se posamezniki z MAS, ki so sodelovali v ACE projektu, v za?etku povezali preko Facebooka, je komunikacija med njimi bolj zaživela šele po tem, ko so se prvi? tudi dejansko sre?ali v realnem življenju. Ve?ina posameznikov je na Facebooku pogosteje komunicirala s tistimi osebami (dve do tri osebe), s katerimi so najve? ?asa preživeli na sre?anjih. Izsledki raziskave Oxford Brookes Univerze pa so pokazali, da so se s sodelovanjem v projektu pri nekaterih udeležencih izboljšale socialne spretnosti.

Spremenilo se je tudi njihovo dojemanje prijateljstva (ki je sicer pri osebah z MAS pogosto nejasno). Hkrati se je izboljšalo še splošno razpoloženje sodelujo?ih posameznikov. Ker pa je bil vzorec, vklju?en v kvantitativni del raziskave, majhen, so raziskavo dopolnili še z opravljenimi intervjuji s starši sodelujo?ih. Ti so pogosto poro?ali o pozitivnem napredku na podro?ju socialnih spretnosti, komunikacije ter soo?anja z novostmi in pridobitvami na podro?ju samostojnosti njihovih otrok.

O svojih izkušnjah z avtizmom so na konferenci spregovorili: James Peter Cusack iz Škotske, raziskovalec s podro?ja avtizma in zagovornik oseb z MAS, Pietro C.  iz Italije, ra?unalniški programer in aktivni ?lan administrativnega sveta Autism Europe ter Tom Eyre iz Velike Britanije, udeleženec ACE projekta in amaterski gledališki igralec.

V ve?ernem delu zaklju?nega dogodka ACE pa sta svojo življenjsko zgodbo, v kateri igra pomembno vlogo sodobna digitalna komunikacija, z ob?instvom delila Mark Ty Wharton, britanski kreativni genij, skladatelj, filozofski govorec in pisatelj z MAS, in njegova žena Gina. Program je vklju?eval še koncert oseb z MAS in možnost ogleda razstavljenih del oseb z MAS. Na koncu pa je sledila še premierna predstavitev dokumentarnega filma ACEbook – the real social network, ki govori o možnostih uporabe spletnih socialnih omrežij kot sredstva iz vsakodnevnega življenja za spodbujanje komunikacije in socialne interakcije oseb z avtizmom.

ACE – Autism Connections Europe – o projektu

Projekt ACE je mednarodni projekt, ki ga je sofinancirala Evropska komisija in je bil  namenjen mlajšim odraslim osebam z motnjami avtisti?nega spektra. V okviru programa Vseživljenjskega u?enja ga je koordiniral in skupaj z ostalimi partnerji izvajal Center za avtizem. Dvoletni projekt se je za?el v novembru 2009 in bo trajal do konca oktobra 2011. Poleg Centra za avtizem iz Slovenije so bile vanj vklju?ene še partnerske organizacije iz tujine: Autism-Europe – krovna evropska nevladna organizacija na podro?ju avtizma, Estonsko združenje za avtizem, Romunsko združenje za avtizem in Oxford Brookes University iz Velike Britanije ter agencija Imelda Ogilvy iz Ljubljane.

Cilj projekta je bil odraslim osebam z motnjami avtisti?nega spektra omogo?iti, da se spoznajo, med seboj navežejo stike in pridobijo pomembne življenjske izkušnje. Projekt pa jim je omogo?il tudi potovanja v razli?ne države in spoznavanje novih kultur.

Za osebe z avtizmom je najbolj obremenjujo?e ravno podro?je spoznavanja novih ljudi in drugih novih življenjskih situacij. Projekt ACE je osebam z MAS dal ravno izkušnje lažjega in bolj u?inkovitega spoznavanja novega.

Projekt se je uvodoma osredoto?il na za?etno spoznavanje oseb z MAS prek uporabe spletnega družbenega omrežja Facebook, s predpostavko, da je komunikacija v virtualnem svetu za osebe z MAS lažja, ker jim omogo?a komunikacijo na varni distanci.

Poleg tega pa je projekt želel s predhodno komunikacijo preko spleta udeležencem olajšati prvi stik v realnem življenju.

Osebe z MAS imajo namre? pogosto težave ravno z vzpostavljanjem za?etnega kontakta z osebami, predhodno spoznavanje pa naj bi jim dalo izto?nico za lažji za?etek prvega pogovora.

Ve? informacij

O projektu ACE – Janja Kranjc, Center za avtizem, janja@avtizem.org, tel. 041 714 540